انواع نژاد سگ

دسته بندی بر اساس گروه ها

گروه-شکاری
گروه-تریرها
گروه-غیر-ورزشی
گروه-عروسکی
گروه-گله
گروه-متفرقه