آيا سگ ها تلويزيون تماشا می كنند؟

آیا سگ ها تلیزیون تماشا می کنند؟

Share this post

آيا سگ ها تلويزيون تماشا می كنند؟

بســياري از مردم ادعا دارند که سگ آنها تلويزيون تماشا مي‌كند. حتی  DVDهايی نيز برای سرگرم كردن ســگ ها طراحی شده اند. اين ماجراهای ســينمايی اغلب با دوربينی كه تقريبا 70 ســانتی متر از ســطح زمين فاصله دارند، از ديد ســگها به فيلم مبدل می شوند . اين فيلم ها احساسات زيادی از قبيل دويدن در مزرعه همراه با ســگ های ديگر، مسابقه بالا و پايين رفتن از پله ها، همراهی بسيار نزديک با حيوانات مزرعه، دنبال كردن اردک ها، نوشيدن از يک كاسه، ماشين سواری كردن و حتی رفتن به مطب دامپزشــک را شامل میشوند. قبل از اين‌كه بخواهيد اين قبيل فيلم ها را برای سگتان تهیه كنيد، بايد چند نكته را درباره رابطه بين ســگ ها و تلويزيون بدانيد به ويــژه در نحوه عملكرد چشم سگ.

چشم سگ:

چشم سگ مانند چشم اجداد شكارچی شان است. از آنجاكه اشيايی كه حركت می‌كنند به احتمال زياد در زمره آنهايی هستند كه سگ(يا حداقل هم خانواده های وحشی آن) می تواند شــكار كند و بخورد، تشــخيص حركت های محيــط اطراف بــرای آنها از اهميــت بالایی برخوردار است. به همين دليل، چشم های سگ به طرز خاصی ســاخته شده است كه می تواند حركت ها را ببيند، بسيار بيشتر از آنچه چشم انسان قادر به ديدن است.

در ســطح يک سلول ســاده در چشم، يک هدف متحــرک مانند نوری سوســو زنان به نظر می رســد كه لحظه به لحظه سطح نورش تغيير مي‌كنــد. به همين دليل، محققان رفتار شناســی، از توانايی سگ در مشــاهده هدفی لرزان به عنوان مقيــاس كارايی درک حركت استفاده می‌كنند. محققان اين مساله را آزمايش می‌كنند كه سرعت مشاهده روشن و خاموش شدن نور چقدر است و چقدر طول می كشد تا مانند نور ثابت ديده شود.آیا سگ ها تلیزیون تماشا می کنند؟

به طور ميانگين انسان قادر نيست خاموش و روشن شدن نور با سرعتی بيشتر از 55 سيكل در ثانيه (55 هرتز) را ببيند. به همين دليل است، كه به عنوان مثال، اگرچه يک لامپ فلورسنت با سرعتی معادل 120 هرتز در ثانيه چشمک می زند، اما به نظر می رسد دائماً می درخشد و نور يكسانی دارد.

وقتی محققان ســگ های پا كوتاه را مورد بررسی قرار دادند، متوجه شدند که اين سگ ها به طور ميانگين قادر بودند چشــمک زدن نور را تا ســرعت 75 هرتز مشاهده كنند، كه اين سريع تر از چيزی است كه انسان می تواند ببيند. اين واقعيت كه ســگ ها درک سريع تری از چشمک زدن نور نسبت به انسان دارند به دليل وجود داده هایی اســت كه نشان می دهد آنها درک بهتری از حركت ها نسبت به انسان دارند. اين امر به پاســخ دادن به اين پرسش رايج نيز كمک می‌كند كه: چرا به نظر می رسد بسياری از ســگ ها به تصويرهای تلويزيونی علاقه ای ندارند، با وجود آن‌كه اين تصاوير مختص آنها طراحی شده است؟

لرزش صفحه:

تصويری كه در صفحه تلويزيون مشــاهده می شود با ســرعت 60 هرتز بازسازی می شود. در بهترين توانايی وضوح ديدن، در اين سرعت چشمک زدن تصوير ثابت به نظر می رسد. هنگامی ‌كه شــخصيت ها محصولاتی را در تلويزيون تبليغ می‌كنند يا داســتانی را بازی می‌كنند، تغييــر تصاوير حركت هــا را مبهم می سازد. با اين وجود، به دليل اين‌كه بسياری از سگ ها قادر هستند چشــمک زدن ها را در ســرعت بالا تفکیک کننــد، احتمالاً  صفحه تلويزيــون در نظر آنها دارای چشــمک‌های ســريعی می نمايد كه اين امــر تصاوير را غير واقعی تر می ســازد. بنابراين، بسياری از سگ ها تمايلی بــه آنچه در تلويزيــون اتفاق می افتد نشان نمی دهند. بعضی از ســگ ها چشــمک های آشــكار تلويزيــون را ناديــده می گيرند و بــه تصاوير جذاب داخل تلويزيون واكنش نشــان خواهند داد. اين دســته از ســگ ها اغلــب تصاوير را «دنبــال» می کنند.

آیا سگ ها تلیزیون تماشا می کنند؟

 

دکتر استنلي کورن

منبع: ماهنامه نسخه حیوانات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *