انتقال ماهی به مخزن جدید

Share this post

انتقال ماهی به مخزن جدید

پس از خرید ماهی جدید، این نکته بســیار با اهمیت بوده که ماهی را بدون آنکه با مشکل مواجهه شــود یا به عبارتی با محیط جدید سازگار شــود به آکواریوم خود انتقال دهید. این احتمال وجود دارد که ماهی خریداری شــده مدتهای زیادی در آکواریوم فروشــی بوده یا مسافت انتقال ماهی طولانی باشد و یا از شرایط آکواریوم خود اطلاع نداشته باشید که آماده انتقال ماهی جدید میباشد یا خیر!

سالها پیش بسیاری از محققان به دنبال روشی بودند تا بتوانند ماهیها را از مخزنی به مخزن دیگر بدون تلفــات انتقال دهند و امروزه راهکارهای مختلفی جهت انتقال آبزی به محیط جدید وجود دارد.

روشهای انتقال

به طور کلی سه روش عمده در انتقال ماهیان به مخزن جدید وجود دارد که شامل:

 • هم دمایی
 • هم دمایی و هم آبی
 • استفاده از مواد آرام بخش

هم دماییانتقال-ماهی-به-مخزن-جدید

این روش در گذشــته بسیار مرســوم بوده اما امروزه فقط در مورد برخی از گونه های مقاوم که مسیر انتقال یا فاصله زمانی کمتری جهت انتقال دارند استفاده میشود. به طور کلی در این روش همانطور که از نام آن مشــخص است فقط هم دما کردن دمای آب داخل کیسه با آب مخــزن کفایت می کند. پس از خریداری ماهی جدید، ابتدا به طور کامل دیواره بیرونی کیسه ای را که ماهی داخل آن است را شسته و ســپس آن را به مدت نیم تا یک ساعت روی سطح آکواریوم قرار داده و سپس درب کیسه را باز کرده و ماهی را به همراه آب داخل آن به آکواریوم انتقال دهید.

 • آب داخل کیسه را به مخزن مورد نظر نریزید، بلکه ماهی را با تور صید کرده و به داخل مخزن رها میکنند.

هم دمایی و هم آبیانتقال-ماهی-به-مخزن-جدید

این روش امروزه بســیار کارآمد و صحیحتر از روش قبلــی میباشــد و برای تمــام گونه هــای آکواریومی از خیلی حســاس تــا خیلی مقاوم بــه کار میرود که بسته به مدت زمان مســافت و نوع ماهی از 20 دقیقه تــا یک ســاعت زمان بر میباشــد که شــامل مراحل ذیل است:

 • ابتدا چراغ آکوآریوم مقصد را خاموش کنید.
 • ســپس دیواره بیرونی نایلون حاوی ماهی را با آب شستشو دهید.
 • نایلــون حــاوی ماهــی را بــه مــدت 5 تا 10 دقیقه روی ســطح آکوآریــوم جهت هــم دمایی قرار دهید.
 • بعد از عمل همدمایی کیســه حــاوی ماهی را داخل یک ســطل مجــزا که اندازه آن با ســایز نایلون متناسب باشد قرار دهید.
 • درب نایلون را باز کنید.
 • در طی 20 دقیقه (بسته به نوع ماهی و مسافت)، هــر 5 دقیقه یک لیوان از آب آکوآریوم مقصد در داخل نایلون حاوی ماهی بریزید تــا ماهی را با آب آکوآریوم محیط جدید از نظر پارامترهای فیزیکوشــیمیایی آب سازگار سازید.
 • به هیــچ وجه آب داخل نایلــون را به آکوآریوم مقصد اضافه نکنید.
 • در انتهــا ماهی را با تور صید کرده و به آرامی به محیط مقصد در قســمتی که جریان آب آرام و دور از بخاری است وارد نمایید.

استفاده از مواد آرام بخشانتقال-ماهی-به-مخزن-جدید

در این روش که انتقال ماهی به مخزن آکواریوم در مدت زمان طولانی تری انجام میشــود و یا گونه مورد نظر بســیار حساس بوده و یا تراکم ماهیها در داخل نایلون بســیار بالا میباشــد از مواد آرام بخش استفاده میشود.

 • ایــن مــواد در حقیقت باعث کاهش فعالیت و اســترس ماهیان میشوند.
 • در اثر کاهش استرس و کاهش فعالیت میزان تولید مواد دفعی ماهی کاهش مییابد.
 • از جملــه این مواد میتوان به ماده شــیمیایی MS222 اشاره کرد.

 

مهندس رامتین هوشنگی/عضو انجمن آبزی پروری ایران

منبع: ماهنامه نسخه حیوانات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *