اهمیت ورزش در حفظ وزن ایده آل حیوان شما

اهمیت-ورزش-1

Share this post

اهمیت ورزش در حفظ وزن ایده آل حیوان شما

همگی می خواهیم که حیوانات خانگی ســلامت باشند و زندگی طولانی و شادی داشــته باشند. برای اطمینان از این امر، شناختن مسائل خاصی که می تواند در طول زمان بر سلامت حیواناتمان تاثیر بگذارند بســیار با اهمیت است. یکی از بزرگترین مشکلات سلامتی که حیواناتمان امروزه با آنها روبرو می شوند، چاقی است.
اگر سگ یا گربه شما چاق است، ممکن است مجموعه ای از مشکلات ثانویه شامل آرتریت و درد مفصلی، دیابت ملیتوس، بیماری قلبی و … را نشان دهد.
از این رو ضروری اســت که هر آنچه به حفظ وزن ایده آل حیوانمان کمک می کند را انجام دهیم. رسیدن به این هدف، نیاز به ترکیب بالانس شده ای از تغذیه مناسب و کنترل وعده غذایی در کنار ورزش منظم دارد. ورزش همانطور که برای ما مهم است ، برای حیوان خانگی ما نیز با اهمیت است!

اثرات معمول چاقی

ما اغلب در مورد اثرات منفی که چاقی بر سلامت انسانها دارد ، آشنا هستیم و صحبت می کنیم. مشابه این مشکلات برای حیواناتمان نیز رخ می دهد. در ادامه معمول ترین مشکلات سلامتی که در حیواناتمان می تواند موجب چاقی شود آورده شده است.

آرتریت
بر اساس دیگر تصور غلط موجود، آرتریت نیز در حیوانات مسن رخ می دهد. مفاصل حیوانات ما فشار زیــادی را از زمانیکه توله یا بچه گربه هستند، تجربه می کنند. اگر حیوان شما دچار اضافه وزن است، میزان فشار وارد بر مفاصل او به شدت افزایش می یابد، که بالقوه می توانــد موجب آرتریت اولیه و درد مفصل شود.

دیابت
بر اســاس یک تصور غلط متداول تنها حیوانــات پیر مبتلا به دیابت می شوند. در واقع ممکن است سگها یا گربه های 18-12 ماهــه به ویژه حیوانات چاق درگیر این مشکل جدی شــوند. در واقع گربه های چاق 4 برابر بیشــتر از گربه هایی با وزن ایده آل دچار دیابت می شوند. در عین حال دیابت در سگ ها و گربه ها درمان پذیر است. اگر متوجه یکی از علایم معمول دیابت که شامل تغییر در اشتها، تشنگی و ادرار کردن زیاد شدید، مشورت با دکتر دامپزشک حیوان خانگی بسیار با اهمیت است.

عدم تحمل ورزش
چاقــی و فقــدان ورزش میتوانــد یک چرخــه معیوب برای حیوان شما باشــد. بعد از یک دوره طولانی عدم فعالیت، سگ یا گربه شما ممکن است مقاومت شدیدی را به هر نوع ورزش نشان دهد، که این مسئله می تواند هرگونه مراقبت از وزن را مشکل سازد. برخی از حیوانات چاق ممکن است به دلیل درد مفاصل انجام هر ورزشی برایشان سخت باشد. اگر حیوانتان توده عضلاتش را به دلیل عدم فعالیت از دســت داده باشد، فقدان ورزش می تواند ریسک جراحت را افزایش دهد.

ورزش و رژیم غذایی
کنتــرل وزن حیوانتان نیاز به مانیتور رژیم غذایی او و انجام برنامه ورزشی منظم دارد. رژیم اختصاصی و ورزش منظم هرکدام مزایای خود را دارا بوده و زمانیکه با هم همراه شوند می تواند تاثیر زیادی بر وزن حیوان و سلامت کلی او داشته باشد.

بیماری قلبی
قلب یک سگ یا گربه چاق برای پمپ کردن خون در بدنشان نیاز به کار سخت تری دارد. همین مسئله می تواند موجب ضعیف شــدن تدریجی عضلات قلــب و متعاقبا بیماری قلبی و حتی نارسایی قلبی در طولانی مدت شود.

بر هم زدن تعادل
اگر شــما معتقدید که ســگ یا گربه تان ممکن اســت چاق باشد یا از هر یک از عــوارض زیانبار چاقی رنج ببرد، با دکتر دامپزشک خود برای مشاوره اختصاصی نیازهای او صحبت کنید. دکتردامپزشک شما می تواند پیشــنهاداتی برای انتخاب رژیم غذایی مناسب و بالانس شده و همچنین نوع ورزشی که برای او مناسب تر است، بدهد.


روش های متفاوت- مزایای متفاوت

اطمینان از اینکه حیوان شما یک رژیم اختصاصی و زمان بندی منظمی برای وعده غذایی دارد و مقادیر درستی از غذایش را می خورد برای تغذیه بدن او و حفظ ســلامت دستگاه گوارش با اهمیت است، در عیــن حال رژیم غذایــی به تنهایی نمی تواند تاثیر مناســبی بر چاقی داشــته باشد. ورزش منظم می تواند به اندازه رژیم غذایی اختصاصی با اهمیت باشد و مزایای زیادی شامل بهبود سلامت قلــب، افزایش قدرت عضلانی بــرای حمایت از مفاصل آن و افزایش توانایی مغزی داشته باشد.
افزایــش ضربان قلب حیوانتان تنهــا برای 20 دقیقه در یک روز مــی تواند مزایای زیادی بر سـلامت عمومی او داشــته باشــد. در ادامه چند نکته در چگونگی ترغیب حیوان به ورزش آورده شده است:

  • بازی ساده رفت و برگشت با استفاده از یک توپ یا فریزبی توسط سگ
  • ترغیــب گربه برای دنبال کردن اســباب بازی قلاب ماهیگیری یا پردار.
  • از غــذای روزانه او برای بــازی “دنبال کردن کیبل ها” در اطراف خانه استفاده کنید.
  • برای پیاده روی در پارک محله تان یا جائیکه سگ شــما بتواند با سایر سگ ها ارتباط برقرار کند، برنامه ریزی کنید.
  • اســباب بازی های مختلفی را در زمان بازی استفاده کنید تا سگ یا گربه تان را جذب کنید.
  • برای ترغیــب فعالیت فیزیکی، موانع ســاده داخل یا خارج خانه را با جعبه ها یا پشتی ایجاد کنید.
  • اســباب بازی های فعال زیادی وجود دارد که سگ یا گربه می تواند زمانیکه کسی خانه نیست با آن بــازی کند، ترکیبات مختلفی را برای اطمینان از اینکه آنها را در طول روز مشغول باشند، امتحان کنید. همه موارد بالا شما و حیوانتان را سرگرم می کند.

۵ نکته برای شروع رژیم مدیریت وزن در حیوانتان

به عنــوان صاحبــان حیوانات ما همیشــه بهترین را برای ســگها و گربــه هایمان می خواهیــم. در عین حال که تمایلــی به اضافه وزن حیواناتمــان نداریم، گاهی اضافه وزن می تواند اتفاق بیفتد. چاقی می تواند بسیار جدی بوده و منجر به ســایر مشکلات سلامتی شود. که معمول ترین آنها بیمــاری قلبی، دیابت و آرتریت است. یک راه ساده برای تعیین اضافه وزن در حیواناتمــان “امتیاز وضعیت بدنی” یا ”Score Condition Body ”اســت. که شما می توانید آن را در خانه انجام دهید. در ادامه ساده ترین روش هایی که میتوانید اضافه وزن را در حیوان خود تشخیص دهید آورده شده است:

شکم آویزان: اگر شکم سگ یا گربه شــما آویزان اســت و در زمان راه رفتن تکان می خورد ممکن اســت نشــانه چاقی باشــد. بنابراین به دنبال چربی در ناحیه لگن و گردن بگردید.

ناحیه کمری نامشــخص: از بالا به ناحیه کمر حیوان خود نگاه کنید، کمر حیوان شــما بین شــکم و لگــن باید باریکتر باشــد. اگر این مقدار بســیار کم بوده و یــا وجود نداشــته باشــد به این معنی اســت که حیوان شما بسیار چاق است.

دنــده ها: شــما باید دنــده های حیوان خود را لمس کرده اما نبینید. اگر دستتان را در ناحیه دندهها قرار دهید و نتوانید به آسانی آنها را لمس کنید به معنی اضافه وزن در حیوان شماست.

اگر نگران اضافه وزن در حیوان خود هستید، موارد زیادی وجود دارد که شــما می توانید از آنها کمک بگیرید.
بــه اندازه ورزش، رژیم غذایی حیوان شــما نیز با اهمیت است. اگر حیوان شما چاق است یا برای داشــتن وزن نرمال دچار مشکل است، می تواند زمانی باشــد که شــما به رژیمهای اختصاصی مدیریت وزن توجه نمایید.

۱- با دکتر دامپزشک خود مشورت نمایید

گرفتن مشورت از دامپزشــکتان برای آنچه وزن ایده آل سگ یا گربه شماست و حذف دیگر مشکلات سلامتی قبل از شروع برنامه مدیریت وزن با اهمیت است. با دکتر دامپزشک خود در این مورد که آیا رژیم کاهش یا مدیریت وزن برای حیوان شــما مناســب است و اگر مناســب است کدامیک را بایستی انتخاب کنید، مشورت نمایید. به خاطر بسپارید که رژیم های کاهش یا مدیریت وزن به ســادگی کنترل کننده وعده غذایی نیســتند بلکه حاوی بالانســی از مواد مغذی، پروتئین و فیبر است که نیازهای تغذیه ای حیوان شما را برآورده می سازد و در عین حال به حفظ حس سیری به مدت طولانی تری کمک می کند. انواع مختلفی از رژیم های غذایی وجود دارد که به تامین نیازهای حیوان شما بسته به شدت چاقی، سایز آنها و دیگر شرایط سلامتی کمک می کند.

۲- رژیم غذایی را به تدریج تغییر دهید

ممکن اســت یک یا دو هفته زمان ببرد تا حیوان شــما با غذای جدید آداپته شــود، به ویژه زمانیکه مقادیر آن نیز تغییر مــی یابد. اطمینان حاصل کنیــد که تغییر به تدریج در طی 10-7 روز انجام گیرد تا به سگ یا گربه شــما اجازه دهد تا به غذای جدید و نحوه تغذیه عادت کرده و از مشــکلات گوارشــی پیشگیری کند.

۳- عادت های بد غذایی را تغییر دهید

ما همگــی گه گاه برای پاســخ دادن بــه رفتارهای گدایی حیوانمان مقصر هســتیم اما انجام دادن اینکار می تواند اثرات واقعا نامناسبی بر سلامتی داشته باشد. قدرت مقاومت در مقابل گدایی حیوانتان را پیدا کنید و حتی زمانیکه امکان انجام آن را دارید، نادیده بگیرید. در طول زمان این مسئله به سگ یا گربه شما می آموزد که در زمان گدایی کردن نمی توانند انتظار غذا داشــته باشــند و می تواند تغذیه حیوانتان با غذاهای انسان یا بسیاری از تشویقی ها را متوقف کند.

۴- راهنمایی های تغذیه ای را دقیقا اجرا نمایید

چند کیبل اضافی داخل پیمانه غذا می تواند وسوسه کننده باشــد اما به خاطر داشته باشــید که کاهش وزن موفق بر پایه تغذیه مناسب مقادیر درست غذا برای حیوان شماست! تغذیه بر اساس مقادیر توصیه شده دکتر دامپزشک برای دریافت مقادیر کافی مواد غذایی با اهمیت اســت. مقدار کمی از غذای اضافی اینجا و آنجا کالری های اضافی است که حیوان شما نیاز ندارد! تقسیم مقدار غذای روزانه پیشنهادی به دو وعده می تواند برای دوره طولانی تری در طول روز حیوانتان را سیر نگه دارد.

۵- تمام اعضای خانواده را در جریان قرار دهید

حفظ سـلامت حیوان خانگی شما مسئولیت تمام اعضای خانواده اســت. دلایل اهمیت حفظ وزن نرمال در سلامت حیوانتان را برای تمامــی اعضای خانواده توضیح دهید. آنها را از زیاده روی در تشــویقی هــا و باقیمانده های غــذا در طول روز منع کنید و بــه آنها ایده هایی برای مشارکت در بازی و ورزش بدهید.


و مهم تر از همه
بــه خاطر بســپارید کــه پیگیری رمــز حفظ وزن ایــده آل و اجتناب از اثرات مضر چاقی اســت. به این معنــی که در ورزش و رژیم غذایی حیوانتان ثابت قدم باشــید. رژیم هایی که به ویژه برای کاهش یا مدیریت وزن فرموله شــده اغلب می تواند در دوره طولانی برای حفظ سلامت و پیشــگیری از بازگشت چاقی تحت نظر دامپزشــک استفاده شود. این به معنی زندگی طولانیتر و شادتر حیوانتان در کنار خانواده تان است.

 

دکتر محدثه میر طاووسی

منبع: ماهنامه نسخه حیوانات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *