تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

Share this post

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

چگونه سگ خود را برای آمدن نوزاد جدید آماده کنیم؟

برای پدر و مادر هیچ چیز هیجان انگیزتر از آماده شدن برای تولد کودکشان نیســت. در حالی که شما قبل از به دنیا آمدن فزرندتان مشغول برنامه ریزی برای انتخاب رنگ اتاق و سرگرم تنظیم فهرستی از لوازم مورد نیاز و چگونگی چیدمان آنها در اتاق نوزاد هستید، باید بدانید مرحله خیلی مهمی نیز هست که اصلا جای چشم پوشی ندارد؛ و آن آماده سازی سگ خانواده است.

چه زمانی باید ســگ خود را برای ورود نوزاد جدید آماده سازیم؟

اگر شــما می خواهید بدانید که بهترین زمان برای شروع آماده سازی ســگتان برای تولد نوزاد جدید چه زمانی است، پاسخ بسیار ساده می باشد ،همین الان!

صبر نکنید تا زمانی که 9 ماهه باردار شــوید و یا زمانی که نوزادتان به دنیا بیاید، او را وارد خانــه کرده و به ســگتان معرفیش کنید.

از همین الان شروع به آشناســازی سگ با نوزاد کنید. زیرا شما زمان بیش تری قبل از به دنیا آمدن نوزاد دارید و احتمال بیشتری وجود دارد که ســگ شما راحت تر با تغییراتی که در منزل در حال شکل گیری است ارتباط برقرار سازد. چند نکته مهمی که شما می توانید برای کمک به آماده سازی سگتان برای پذیرش عضو جدید خانواده انجام دهید عبارتند از:

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

آموزش اطاعت پذیری :

یکی از اولین مراحلی که شــما باید برای آماده سازی سگ بــرای پذیرش نــوزاد جدید انجام دهید، کار کــردن بر روی آموزش های اطاعت پذیری اســت. ســگ های خوش رفتار معمولاً دســتورات اطاعت پذیری را می دانند و کار با آنها به علت تحت کنترل بودن ســاده تر از سگ هایی است که این آموزش ها را فرا نگرفته اند. تسلط کامل در اجرای فرمان های پایه ای مانند نشســتن، خوابیدن، منتظر ماندن، ترک کردن و هم قدم حرکت کردن می تواند زندگی را برای شــما بسیار راحت تر کند مخصوصاً زمانی که نوزاد را در آغوش دارید و یا درگیر رفع نیازهای او هستید.

کار کردن بر روی مشکلات رفتاری سگ :

برخی از ســگ ها دارای مشــکلات رفتاریی هســتند که می تواند آزار دهنــده و حتی برای صاحب و نوزاد تازه متولد شده خطر آفرین باشند. مانند پارس کردن، رفتارهای مخرب، پریدن بر روی افراد، هیجان زدگی بیش از حد و خشــونت های رفتاری.

مشــکلات رفتاریی مانند پارس کردن و خراب کاری ســگ ها می توانند سبب افزایش کارهای روزانــه، تخریب لوازم جدید و یا از خواب پریدن و ترس شدید نوزاد شوند. همچنین پریدن بر روی افراد و یا پرخاش گری سگ می تواند برای مادران باردار و نوزادان خطرات جدی و غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشد. از آنجایی که رفع مشکلات رفتاری در زمان کوتاه صورت نمی گیرد، از همان روزهای ابتدای بارداری باید برای رفع این مشکلات اقدامــات لازم را انجام دهید. شــما می توانید از یک مربی تربیت ســگ و یا رفتار درمان حرفه ای کمک بخواهید تا هرچه سریع تر به صورت اصولی مشکلات رفتاری سگتان را از بین ببرند .

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

آموزش ماندن در محدوده :

اگر ســگ شــما از قبل، در منزل محدوده ای مشــخص ( پارک و فنس بازی ) نداشته و یا از آن استفاده نمی کرده، حتماً لازم است که آموزش تنها ماندن در محدوده را به او یاد دهید، حتی اگر سگ شما بسیار تحت کنترل باشد باز باید این آموزش را تا قبل از به دنیا آمدن نوزاد کاملاً بیاموزد و محدوده خود را شناخته و از آن استفاده کند چون در آینده می تواند با رفتن به این محــدوده مدتی از آزار و اذیت کودکان در امان بوده و با خیال راحت در آن به استراحت بپردازد.

همچنین وجود این محدودۀ امن باعث می شــود زمانی که صاحب مشــغول کارهای روزانه است و نمی خواهد سگ زیر پاهایش باشد از حیوان در آن نگه داری کند. استفاده از این مکان سبب می شود که کودکان خردسال کنجکاو به آب، غذا و اسباب بازی های سگ دسترسی نداشته باشند. فقط توجه داشته باشید که نباید سگ بیش از یک ساعت درون این محدوده حبس شود.

آشــنا کردن سگ با محیط :

بسیاری از سگ ها با نوزاد تا قبل از ورودش به منزل آشنا نمی شوند و این اصلاً صحیح نمی باشد، چون می تواند باعث ایجاد سردرگمی، ترس و هیجان زدگی بیش از حد سگ گردد. صاحبان باید سگشان را تا قبل از ورود نوزاد جدید با تمام عواملی که همراه با او باعث تغییر شرایط عادی منزل می شوند آشنا سازند.

مانند صداها و بوهای جدید علاوه بر آنها تغییراتی که در روال روزانه سگ ایجاد می گردد رفتارهای جدیدی که به صورت مداوم انجام می شوند، لوازمی که برای نوزاد وارد منزل می گردد و تغییراتی که در شــکل چیدمان لوازم منزل ایجاد می شود، افزایش رفت و آمدهای افراد مختلف، صداهای ناگهانی که در طی زمان اســتراحت ســگ به گوش می رسد و … برقرای ارتباط با همۀ این موارد شاید برای صاحبان جذاب و ســاده به نظر آید اما می تواند برای یک سگ بسیار گیج کننده و ترسناک باشد. پس قبل از ایجاد تغییرات و طی این 9 ماه به آرامی سگ را با تک تک این موارد آشنا سازید.

چگونگی آشــنا سازی سگ با نوزاد :

سرانجام بعد از 9 ماه روز موعود فرا رسید و شما نوزاد را از بیمارستان به منزل می آورید. امیدوارم در چند ماه گذشته سگ خود را برای ورود نوزاد آماده کرده باشید. حتی اگر شما قبل از تولد به آن فکر نکرده بودید با انجام چند نکتــه می توانید نوزاد خود را به خوبی و آرامش با سگ آشنا سازید.

پتوی اصلی نوزاد :

پس از تولد و قبــل از اینکه نوزاد را به خانه بیاوریــد، پتویی که نــوزاد را در آن پیچیده بوده اید را به خانه بیاورید و در اختیار ســگتان قرار دهید تا آن  را بو کند حتی اگر سگ به پتو خرناس کشید و آن را پاره کرد شما هیچ عکس العمل منفی از خود نشان ندهید و نگران نباشید. این عمل باعث می شــود زمانی که نوزاد را وارد منزل می کنید سگ از قبل با عطر و بوی او آشنا شده باشد.

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

ورود سگ بعد از ورود نوزاد :

قبل از ورود به منــزل، خود را برای استقبالی گرم آماده سازید، نه از طرف خانواده بلکه سگ خانواده. ممکن است او رفتارهایی بیش از حد هیجان زده از خود نشــان دهد و به صورت مداوم به این سو و آن سو بدود. نگران نباشید، با توجه به اینکه شما نوزادی با بو و صدایی ناشــناس را با وســیله ای جدید ( کیف، کالسکه، کریر) وارد منزل کرده اید و از طرفی این واقعیت هم وجود دارد که سگ احتمالاً مادر را حداقل به مدت یک روز ندیده است به همین دلایل طبیعی است که سگ برای استقبال از شما بسیار هیجان زده در مقابل درب منزل قرار می گیرد.

بهتر اســت قبل از ورودتان از فردی بخواهید کنار ســگ حضور داشــته باشــد و حیوان را برای پیاده روی طولانی به بیرون از منزل ببرد تا سگ بتواند انرژی اضافی خود را تخلیه ســازد و هنگامی به منزل بازگردند که شما وارد منزل شده و نوزاد را در اتاق مخصوصش جایگزین ساخته اید. اجازه دهید سگ به مادر خوشامد گویی کند و بهتر است این دیدار خارج از اتاق نوزاد صورت گیرد. در این زمان مادر باید رفتاری بسیار دوستانه و محبت آمیز با سگ داشته باشد.

شناسایی اتاق نوزاد :

قبل از ورود نوزاد اجازه دهید سگ با اتاق و وســایل نوزاد آشنا شود و بعد از ورود نوزاد به منزل نیز اجازه دهید با کنترل شما در طی روز برای دیدن مادر وارد اتاق شود، در غیر این صورت ممکن اســت زمانی که مادر نوزاد را در آغوش دارد سگ هیجان زده برای بیان احساساتش به روی آنها بپرد. در این حالت واکنش مادر ممکن است سرزنش کردن و یا تنبیه بدی از ترس آســیب دیدگی نوزاد باشد و این می تواند اولین قدم اشتباه در اولین برخورد باشد.

حفظ کنترل سگ :

برای اولین جلسۀ برقراری ارتباط بین سگ و نوزاد بهتر است فردی که سگ او را صاحب خود می داند حیوان را با بند و قلادۀ کمری تحت کنترل داشته و یکی دیگر از والدین نوزاد را در آغوش گرفته در حالی که بر روی صندلی نشســته است. ســگ در صورتی که رفتاری آرام و دوستانه از خود نشــان داد از سمت صاحب با کلمــات آرامش بخش مورد تشــویق قرار گرفته و به آرامی او را به نوزاد نزدیک می کنید. هرگز سگ را به اجبار یا تا زمانی که حالت دفاعی به خود گرفته به طرف نوزاد نبرید.

به ســگ بیاموزید که از او چگونه رفتاری را انتظار دارید :

به  جای این که منتظر باشید که ببینید آیا سگ برای دیدن یا استقبال از نوزادی که در آغوش دارید بیش از حد هیجان زده به بالا می پرد یا رفتاری پرخاشگرانه از خود نشان می دهد، باید او را متوجه سازید که انتظار چگونه رفتاری را دارید. برای این منظور زمانی که سگ به نوزاد جدید نزدیک می شــود بــا جدیت و صدایی قاطع به او فرمان بنشین، بخواب یا بمان را بدهید و زمانی که سگ سریعاً فرمان شما را اجرا کرد، حرکت صحیح او را با خوراکی تشویقی و یا نوازش پاسخ دهید.

غالباً تمام سگ ها نیاز دارند که چگونگی رفتار مناسب در اطراف نوزاد را از شما بیاموزند.

سگ را مورد سرزنش و تنبیه قرار ندهید :

اگر ســگ شــما در اولیــن برخوردش بــا نوزاد واکنش های بیش از حد شــدیدی از خود نشان می دهد ســعی کنید از وسوسه شدن برای تنبیه حیوان جدا خودداری کنید و فقط او را از نوزاد دور سازید. شما نباید برای ایجاد ارتباط میان سگ و نوزاد از هیچ گونه رفتار منفی و خشنی استفاده کنید چون سگ تصور خواهد کرد که علت تغییر رفتار ناگهانی شما حضور نوزاد اســت.

در حالی که شــما در چنین شرایطی با اســتفاده از برخی خوراکی های تشویقی مورد علاقۀ سگ می توانید به راحتی او را فریب داده و توجهش را از نوزاد دور سازید. شما با تکرار فرمان ها و تشویق کردن ســگ می توانید او را حتی در کنار نوزاد به موجودی فرمان پذیر با رفتاری آرام تبدیل نمایید.

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

تشویق کردن رفتار صحیح سگ :

شاید لازم شــود چند روز اول ورود نوزاد به منزل، برای مدتی خوراکی تشــویقی مورد علاقۀ سگ را به همراه خود داشته باشید. برای این منظور بهتر است از کیف های کمری استفاده کنید تا هر زمان که سگ در محدودۀ نوزاد رفتاری آرام و مناسب از خود نشان داد بتوانید او را سریعا مورد تشویق و ستایش قرار دهید. این عمل شــما باعث می شود که سگ متوجه شود با داشــتن رفتار های دوستانه و حفظ آرامش خود و محیط می تواند ســبب شــادی شما شــده و توجه بیش تری از سمتتان دریافت کند.

شما با ادامه دادن این روش به ســگ می آموزید که مطیع بودن در اطراف نوزاد به معنی دریافت تشویقی همیشگی است و در این زمان است که سگ نوزاد را دلیل تمام اتفاق های خوب می داند و برای برقراری ارتباطی دوستانه، تلاش و تمرکز بیشتری را صرف می کند.

حفظ برنامه های روزانه سگ :

یکی دیگر از دلایل اصلی که باعث می شــود سگ رفتار نادرستی با ورود نوزاد جدید به منزل از خود نشان دهد، ایجاد دگرگونی در برنامه های روزانه اش است که طی زمان طولانی به آنها عادت پیدا کرده و محیط اطرافش را با آنها شناسایی نموده.

مثلا ســگ همیشه در زمانی مشخص از خواب بیدار میشــده، جیره غذایی روزانه خــود را دریافت می کرده، مورد نظافت قرار میگرفته، عصرها برای پیاده روی به خارج از منزل برده میشده و…اما با ورود نوزاد و ایجاد مشغولیت های گوناگون برای صاحب سگ، دیگر روند و مقدار فعالیت های روزانه ای که با سگ داشته تغییر پیدا کرده و همین عوامل دلیلی برای ایجاد استرس در سگ ها است که با گذشت زمانی طولانی و به مرور این حالات کاهش پیدا می کنند.

اما شما می توانید با حفظ برنامۀ منظم و روزانۀ سگ، به کاهش استرس حیوان سرعت بخشید. سعی کنید پیاده روی و یا بازی روزانۀ سگتان را به علت مشغله های کاری جدید حذف نکنید. حفظ این روند برای شما می تواند سخت باشد، اما شک نکنید که تلاش شما ارزش خود را بــه خوبی در رفتار و رابطۀ مثبتی که بین سگ و نوزاد ایجاد می گردد را به خوبی نمایان خواهد ساخت.

هرگز بدون نظارت، سگ و نوزاد را تنها نگذارید :

توجه به این نکته بســیار مهم است. شــما با تنها رها کردن سگ و نوزاد در کنار هم دست به ریسک بزرگی می زنید، حتی اگر سگ شما تربیت شده باشد و رفتار بســیار مطیع و تحت کنترلی را از خود نشان دهد باز ممکن است ناخواسته باعث به وجــود آمدن موقعیت خطرناکی شــوید که جبران ناپذیر اســت.

توجه داشــته باشید که سگ شــاید بتواند با آموزش نقش پرستار و یا هم بازی کودک شما را بازی کند، اما در مرحلۀ اول سگ یک حیوان خانگی اســت و مانند تمام حیوانات به محرک های مختلف محیطی پاسخ های گوناگونی می دهد و همیشه حــوادث غیر منتظره ای ممکن اســت ایجاد شود که باعث تغیر ناگهانی رفتار سگ گردد. پس اگر اتفاق ناگواری صورت گیرد در اینجا شما به علت ترک کردن بدون مراقب سگ در کنار نوزاد مسئول خواهید بود.

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

 

سارا رنجبر/ مربی تربیت سگ

منبع : ماهنامه نسخه حیوانات

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *