درک برچسب مواد غذایی حیوانات خانگی

درک-برچسب-مواد-غذایی-حیوانات-خانگی-1

Share this post

درک برچسب مواد غذایی حیوانات خانگی

درست مانند مواد غذايی انسان ها، مــواد غذايی حيوانات خانگی نيز باید دارای بســته بندی مناســب و درج مشخصات کامل به بازار عرضه شود. مشــخصات باید به طور خاص نشان دهنده نام برند محصول باشد، حيوانی كه محصــول برايش توليد شــده را مشخص كند، وزن خالص محصول را نشــان دهد و آدرس توليد كننده آن بر روی آن درج شده باشد.

برخالف مواد غذايي انسان، بسياری از غذاهای حيوانات خانگی، تنها منبع غذايی آنها هستند. اين مواد غذايی اغلب پس از انجام آزمايشات بر روی آنها تحــت عنوان “كامل و متعادل” نام گذاری می شــوند تا نشان دهنده حصول اطمينان از برآورده شدن كليه نيازهای غذايی حيوانات باشد. شــركت های توليد كننــده مواد غذايی حيوانــات از دو راه می توانند ارزش غذايــی محصــولات خــود را ســنجش نمایند. يــک روش، انجام آزمايش های تغذیه ای اســتاندارد از حيوانات اســت. در اين مطالعه ها، حيوانات با يک محصول خــاص برای مدت زمانی كه بعنوان چرخه عمر محصول در نظر گرفته شده است، تغذيه می شوند ( براي حفظ رژيم های غذايی، اين دوره حدود 26 هفته است).

در ايــن مدت حيوانــات به دقت كنترل می شــوند تا از ســلامت بودن آنها اطمينان حاصل شود و در صورت بروز نگرانی در مورد سلامتی هركدام از آنها در طول دوره انجام مطالعه، مراقبت های دامپزشكی در مورد آن انجام می گيرد.  بر روی محصول مربوطه قيد می شود كه در آزمايشی از اين دست مورد استفاده قرار گرفته است.

روش بعدی، اســتفاده از تاريخچه های تغذيه ای اســت. اين تاريخچه ها خودشــان با بهره گرفتــن از آزمايش های تغذيه ای تهيه می شــوند. اين نوع آزمايش ها برای كســب اطمينــان از اين‌كه غذاهــا در دوره هــای مختلف زندگی حيوانــات نيازهــای آنها را بــرآورده می‌كننــد طراحی  شــده اند و استفاده از آنها نيز بر روی بسته بندی محصول قيد می گردد.

  •  Claim Statement:نيازهايی را كه غذا برای حيوان برآورده می ســازد را ليست مي‌كند. شــركت توليد كننده محصول بايد قادر باشد اين نيازها را محقق سازد. مواد تشكيل دهنده غذای حيوانات خانگی، مانند غذای انسان، در جدول مواد تشكيل دهنده با ترتيبی نزولی، يعنی از بیش ترین مقدار به كم ترين مقدار، براساس وزن نوشته می شوند. برچسب روی مواد غذايی حيوانات بايد به وضوح نشان دهد چه تركيباتی در محصول مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است.
  • Guaranteed analysis:بخش Guaranteed analysis  بســته بندی نشان می دهــد چه مقدار چربی، پروتئين، فيبر و آب در محصول بكار رفته است. مواد معدنی و ويتامين ها نيز در اين قسمت ليست می گردند.

مواد تشكيل دهنده غذای حيوانات خانگی،

بعلاوه، معمولاً بســته بندی ها دارای راهنمای تغذيه ای نيز هســتند كه به صاحبان حيوانــات خانگی می گويد چه مقدار از غذا برای حيوانشــان مناســب است و توالی زمانی غذا دادن به آنها چگونه اســت. دستورات تغذيه ای با سن حيوان و ســطح فعاليت آن (و گاهي زاد و ولد آن) ترسيم می شوند.

صاحــب حيــوان خانگی كه ســولات خاصــی در مورد احتياجات رژيمی حيوان خانگی خود دارد بايد با دامپزشک مشورت كند و هم چنين می تواند برای كسب اطلاعات بيشتر، با نماینده رسمی شركت سازنده غذا تماس حاصل نمايد. به همين منظور بر روي بسياری از برچسب ها روش های تماس درج شده است.

 غذاهــای درمانی كه از طريق كلينيک های دامپزشــكی به فروش می رســند نيز حــاوی اطالعات توزيعی مشــابه نســخه های دارويــی انســان ها خواهند بود. دامپزشــكان می توانند بهترين روش استفاده از اين نوع محصولات را به سادگی برای شما توضيح دهند.

 پیتر ساندرز

منبع : ماهنامه نسخه حیوانات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *