راه حلی طبيعی برای اضطراب جدایی

راه حل طبیعی برای حفظ اضطراب جدایی

Share this post

راه حلی طبيعی برای اضطراب جدایی

صد سال پيش، بيشتر سگ ها گله ای زندگی می‌كردند، شكار می شدند، نگهبانی می دادند، كشــته می شدند يا بيشتر روز در زنجير به سر می بردند، سپس قبل از پايان روز غذای كمی به عنوان شام می خوردند، و محل خوابشان يا بيرون از خانه بود يا در هوای سرد در لانه ای و در كنار بقيه سگ ها می خوابيدند. آنها به ندرت دامپزشكي را به چشم می ديدند و اغلب حتی داخل خانه را هم نمی ديدند. زندگی بســيار اخلاقی بود؛ آنها كار داشتند و هرگونه توجه يا زمان تفريحی به عنوان پاداش برا ی كاری كه به درستی انجام داده بودند نصيبشان می شد.

امروزه به بيشتر سگ ها به چشم هم نشين و به عنوان عضوی از خانواده نگاه می شود. آنها از رژيم غذايی متعادل برخوردار هستند، به پارک می روند، بيشتر طول روز را در داخل خانه به نزد دامپزشک و آرایشگاه می روند. از قرن گذشته تا كنون تقریباً طول عمر سگ ها دو برابر شده است. آنها به مهد كودک و پارک سگ ها می روند، جعبه های اسباب بازی دارند و روی تخت خواب گرم و نرم مخصوص می خوابند. در مقايسه با سگ های يک قرن پيش، زندگی آنها تا حد زیادی راحت تر شده است.

روزهای خوب گذشته اگرچه يک قرن پيش زندگی دشوارتر بود، اما سگ های آن دوران بهتر می توانستند غريزه های خود را در روزهای تعطيل بروز دهند. به جای زندگی در آپارتمان يــا خانه های كوچک با حياطی محقــر، در مزرعه ها يا مناطق روســتايی زندگی می كردند كه همين مساله به آنها اجازه می داد بدوند، بگردند، دنبال هم كنند، موش ها را شكار كنند و با ديگر سگ ها رابطه اجتماعی برقرار نمايند. مساله ای با عنوان چاقی در ميان اين موجودات فعال وجود نداشت. غنی سازی رفتاری و محيطی، عنوانی كه امروزه برای توصيف تكنيک‌های كاهش افسردگی ســگ ها مورد استفاده قرار می گيرد، هرگز مورد استفاده قرار نمی گرفت. سگ ها موتورهای فعاليت بودند و هرگز افسرده نمی شدند.

فشارهای دنيای مدرن:

ســگ های امروزی، اگرچه مورد مراقبت بهتری قرار می گيرند و بسيار محترمانه تر با آنها رفتار می شود، اما تحت فشارهايی قرار دارند كه سگ های قديمی هرگز خواب آنها را هم نمی ديدند. به دليل اين‌كه ســگ ها شــانس ابراز علايق و توانايی های درونی خود را ندارند، اغلب افسرده هستند و احساس نارضايتی دارند. آنها سرخوردگی ها را در خــود نگاه مي دارند كه اين امر منجر به بروز رفتارهای نامطلوب از آنها می گردد، مانند پاره كردن مبل يا پارس های بيش از اندازه.

علاوه بر خســتگی و عدم انجام ورزش، سگهای امروزی بيشتر از پيشينيان خود منزوی هستند. آنها در 8 هفتگی از جای خود بلند می شــوند و از آن زمان به بعد تنها ارتباط گذرا با ساير ســگ ها دارند ( توله سگ ها نبايد تا قبل از 12 هفتگي از مادر خود جدا شــوند). بيشتر خانواده ها تنها يک سگ دارند كه بيشتر روز خود را در خانه يا حياط می گذراند و از رابطه اجتماعی كمی برخوردار اســت. اين انزوا، يكي از دلايلی اســت كه باعث می شود که امروزه مربيان، رفتارهای غيراجتماعی بيشتری در ميان سگ  ها مشــاهده نمايند. ســگها به معنای واقعی موجوداتی اجتماعی هستند؛ اما متأســفانه امروزه بيشتر شبيه گربه ها زندگی می‌كنند تا سگ ها.

اغلــب زمانی‌كه ســگ ها با ســاير هم نوعان خود رابطــه اجتماعی برقرار می كنند، اين ارتباط بسيار افراطی و در پارک سگ ها یا در مهدکودک سگ ها ايجاد می شــود كه در آنها سگ های غريبه بسيار زيادی وجود دارند. سگ هايی كه به احتمال بسيار زياد آنها نيز در انزوا زندگی كرده اند.

ســگ های امروزی به جای اين که تجربه ای غنــی داشــته باشــند، به موضوعاتی مطالعاتی در ميان استرس ها و درگيری ها مبدل شده اند. اگر به اين موارد شــلوغی و ســر و صدای زندگی شهری را هم اضافه كنيم خواهيم ديد زندگی مدرن ســگ ها از لحاظ راحتی قابل مقايسه با زندگی سگ ها در گذشته نمی باشــد. با اين ترتيب، دوســتداران سگ ها بايد چه كنند؟

اجتنــاب از پارک ها یا مهد كودک های بسيار شلوغ :

 برخلاف اعتقادی كه در ميان عموم شايع است، بيشــتر سگ ها از بودن در كنار انبوهی از سگ های غريبه، زورگو يا ترسو لذتی نمی برند. در عوض، آنها ترجيــح می دهند در كنار ســگ هايی باشند كه آنها را می شناسند و به آنها اعتماد دارند. پانسیون های بسيار شلوغ از پارک ها نيز بدتر هستند؛ چون فضای آنها كوچك تر اســت، باعث می شود آشــفتگی زيادی وجود داشته باشد كه منجر به ايجاد تنش می گردد. در مورد بسياری از سگ ها روزها طول می كشد تا از مضرات اين قبيل بازی ها رها شوند. بــه جای اين كار، بــه پاركی برويد كه جمعيت سگ های آن كم است و سگ شما می تواند محيط آن را تحمل نماید. یا ابن که  پانسیونی بيابيد كه حداكثر 6 يا 8 سگ متجانس در آن در فضایی بزرگ ( حداقل 300 متر مربع ) وجود دارد.

 بيشتر ســگ هایی كه اجتماعی تر، خــوش مشــرب تر و قوی تر هســتند می توانند در پارک‌ها يا پانســیون های شــلوغ تر دوام بياورند. تنها مساله اين است كه شما سگ خود را بشناسيد. اگر سگ شما به اطراف می دود، نزد همه ســگ ها می رود و دم خود را مانند پرچم تكان می دهد، به او خوش می گذرد. اما اگر پشــت پاهای شما پنهان شده و دمش گرد شده است، دوران خوشی را سپری نمی‌كند.

محيط اجتماعي مناسب :

ســگ ها مخلوقاتی بســيار اجتماعی هستند ، اما معمولاً تنها با آنهايی را که می شناسند يا احساس خطری از آنها نمی‌كنند، راحتی بيشتری دارند . در ميان سگ ها احساسات قبيله ای وجود دارد؛ آنها با اقوامشان احساس امنيت می‌كنند ، اما اغلب در كنار غريبه ها احساس راحتی نمي‌كنند ( هم سگ ها و هم انسان ها ) . ساختن قبيله برای سگ به شما بستگی دارد.  برای اين منظور می توانيد موارد زير را امتحان كنيد:

معمولاً دو سگ بهتر از يكی است با يکدیگر معاشرت خواهند كرد :

ســگ جوان تر به سگ مســن تر نگاه كرده و حركات او را تقليد می‌كند؛ آموزش خانگی، فرمان پذيری و رفتارهای معمول خانگی، همگی به ســرعت از طريق مدل ســازی آموخته خواهند شد. بنابراين چنان چه برايتان امكان دارد، برای سگ 4 يا 5 ساله خود دوستی انتخاب كنيد. از انتخاب دو توله سگ در يک زمان اجتناب كنيد، چون عمل تقليد اتفاق نخواهد افتاد و شــما به جای آموزش يک توله سگ، گرفتار آموزش دو توله سگ می شوید.

راه حل طبیعی برای حفظ اضطراب جدایی

براي سگ خود دوستان محلي پيدا كنيد:

 وجود يک سگ آرام با رفتاری دوستانه در همسايگی كه در بازی های روزانه همراهی كند، روز خوبی برای سگ شما می سازد و به او كمــک می‌كند نيازهای اجتماعی درونی خود را مرتفع ســازد. خانوادهای از سگ های محلی بســازيد و با آنها به پيــاده روی ، پارک و گردش در اطراف خانه برويد.

همراه سه يا چهار سگ و صاحبانشان به پياده روی  دسته جمعی برويد:

 چيزی كــه به عنوان «پيــاده روی مستقيم» از آن ياد می شود، كمتر يک رويداد اجتماعی ناميده می شود و بيشتر مأموريتی است كه در ذهن سگ ها وجود دارد. آنها با چند سگ مورد اطمينان بيرون برده می شوند، به گشت زنی در اطراف می پردازند، بوها را دنبال می كنند و تجربيات خود را با هم به اشــتراک می گذارند. اين كار حسی ابدی از رفاقت در آنها ايجاد می‌كند و حس واقعی اجتماع ســگ را می سازد. يكی از كارهايی كه به واســطه آن می توانيد سگ خود را غنی كنيد و برای او الهام بخش باشيد همين اقدام است.

dog walking

پيش به سوی پارک !

اگر سگ شما در كنار سگ های ديگر مؤدب است و از اعتماد به نفس خوبی برخوردار اســت، او را به پارک سگ هايی كه از مديريت مناسبی برخوردار است و تعداد قابل قبولی از سگ ها در فضايی بزرگ در آن وجــود دارند ببريد. از پارک هايی كه تراكم ســگ ها در آنها بسيار زياد است پرهيز كنيد؛ پارک‌هايی كه تعداد ســگ ها در آنها بيشتر از 15 قلاده در هكتار نيســت را انتخاب كنيد( تقريبا اندازه زمين فوتبــال ). بازي های روحيه بخش خوب هســتند، اما حواستان به سگ هايی  كه بيش از حد خشن هستند يــا آنهايی كه به نظر می رســد در آستانه حمله هستند، باشد. كليد موفقيت در يافتن پاركی است كه مراجعــه كنندگان به آن افراد ثابتی هستند كه شما با آنها آشنايی داريد و به نظر می رسد سگ هايشان متعادل هســتند، از اعتماد به نفس برخوردارنــد و ميل به بازی كردن دارند.

آمــوزش، آموزش، آموزش!

 فرصت فكر كردن براي سگ هاي خود بوجود آوريد و به آنها بياموزيد كارهای معني دار انجام دهند. جلسات آموزشی روزانه (حتي 5 دقيقه!) نه تنها ارتباط و پيوند بین شما را بهبود می بخشد بلکه نياز ســگ شما براي فكر كردن و انجام دادن كار را برآورده مي‌كند.

فعاليت هاي بر طرف كننده خستگی :

اگر تقويم اجتماعی ســگتان را تكميل كرده ايد، اكنون زمان اين اســت كه فعاليت هايی برايش در نظر بگيريد كه براي تهيج ذهن و بدن او طراحي شده اند. برای اين منظور موارد زير را امتحان نماييد :

آموزش ترفند :

 فرمان برداری نياز اصلی است، اما ترفندها هستند كه منجر به ايجاد نشاط و شادابي می شوند!

بنابراين، هر ماه يک ترفند جديد به سگتان ياد بدهيد. با ياد دادن ترفندهای جديد به سگ بطور منظم، مجموعه رفتارهای او را افزايش و ذهن او را توسعه خواهيد داد. با اين كار شما ارتباطات عصبي جديدی در مغز سگ ايجاد می نماييد و او را شاداب تر و باهوش تر می‌كنيد. و آموزش ترفند امری كاملاً مثبت است و راهي بسيار خوب برای برقراری پيوند است. مخاطبان اصلی آموزش يک رفتار را بدست مي آورند. صبر كنيد تا سگتان رفتاری را كه منتظرش هستيد به طور کاملاً خوب انجام دهد، سپس به او جايزه بدهيد.

تكنيک های غنی سازی :

سعی كنيد در داخل و اطراف خانه خود محيطی برای ســگ ايجاد كنيد كه تا آنجا كه ممكن است محرک و نشاط آور باشد. اسباب بازی و خوراکی های جویدنی در دســت داشته باشيد. وقتي سگ خود را تنها می گذاريد تا آن را در موقعيت حل مساله و جايزه دادن به خود قرار دهيد، تعدادي تشویقی در گوشه و كنار خانه پنهان كنيد تا حس بويايی و گرســنگی او را تحريک كند. وقتي در کنارش هستيد، بازي برو بياور يا قايم باشــک را انجام دهيد. وقتي در حياط است، يک تخم مرغ نپخته كامل به او بدهيد و ببينيد آيا مي تواند جايزه درونش را كشف كند!

راه حل طبیعی برای حفظ اضطراب جداییورزش :

 مهم نيســت اندازه ســگ شــما چقدر است يا چه ســنی دارد، فعاليت های روزانه ای برای او در نظر بگيريد. در مورد بيشتر سگ ها، حداقل فعاليت روزانه يک ساعت پياده روی در صبح و شب است. اما برای بسياری  از سگ ها، به ويژه آنهای كه جوان و وزرشكار هستند، اين پياده روی كافی نخواهد بود.

راه حل طبیعی برای حفظ اضطراب جدایی

کلاس :

 ســگ ها مهارت هاي بالقوه زیادي دارند که بدون اســتفاده باقي مي مانند. شــما مي توانید این اســتعدادها را با بردن آن ها به کلاس های آموزشی مختلف فعال نمایید. کلاس فرمان برداري، دنبال کردن،زرنگي، مراقبت از گله یا پرتاب توپ، این کلاس ها تنها تعــدادي از کلاس هایي هستند که مي توانید مد نظر قرار دهید که علاوه بر آموختن مهارت هاي جدید به سگ و نمایاندن توانایي هاي ذاتي اش به او، ســگ باید تمریــن زیادي انجام دهد و در این فرایند دوستان جدیدي نیز پیدا کند. براساس توانایي و سطوح انرژي ســگتان، تصمیــم بگیرید چه کلاس هایي برایش مناسب هستند. اگر سگ بمب انرژي است یا تمرکز بسیار بالایــي دارد، کلاس مهــارت همراه با دوندگي زیاد و حل موضوعات پیچیده برایش در نظر بگیرید.  اگر سگ مرتباً اطراف خانه و همه چیز را بو مي کشد، کلاس ردیابي برایش در نظر بگیرید و بگذارید از بیني اش به درستي استفاده نماید.

 خجالتي است یا مستقل؟ کلاس آموزش ترفندي کــه در آن رفتارهاي جدید نشاط آوري یاد مي گیرد اعتماد به نفسش را بالا خواهد برد، که همگي در فضایي اتفاق مي افتد که نیاز به تعامل با سگ هاي دیگر در آن وجود ندارد. موجودي اجتماعي است که به همه جا سرک مي کشد؟

 در کلاس مهارت هاي اجتماعــي ثبت نامــش کنید که به او یاد مي دهد با دیگر ســگ هاي اجتماعي تعاملي کنترل شــده داشته باشد.

 دیوانه حرکت هاي کششي اســت؟ او را به کلاس پرتاب توپ ببرید که می تواند با پرش های بلند به خواسته هایش برسد. اگرچه ســگ هاي امروزي دیگر براي زنده ماندن نیاز به کار کردن ندارند، اما این بدان معنا نیست که دیگر نمي توانند سبک زندگي سازنده و کاملي همراه با فعالیت ها و محرک هایي داشته باشند که آن ها را غني مي کند، به آن ها مي آموزد و آن ها را راضي مي نماید. کلید این امر ارائه فرصت هایي براي مشارکت، تحریکات ذهني و ورزش به اندازه کافي است. با انجام برخي از تکنیک هایي که در بالا گفته شد، به راحتي قادر خواهید بود فشــارهاي زندگي مدرن امروزي را از زندگي ســگتان پاک نمایید. به این ترتیب سگ سالم تر، باهوش تر، تمیزتر و با اعتماد به نفس بالاتري خواهد بود. شما هم همینطور!

راه حل طبیعی برای حفظ اضطراب جدایی

 

منبع: ماهنامه نسخه حیوانات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *