زبان رمز آلود سگ ها

زبان رمز آلود سگ ها

Share this post

زبان رمز آلود سگ ها

سگ ها دارای زبان مخفی پرباری هســتند که به تازگی درحال اکتشاف است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که چقدر ســگ ها باور نکردنی هستند. نحوه تکان دادن دم، بو کردن یك جســم و یا بازی با اســباب بازی به حالات عاطفی او وابسته است. حالت  lateral bias ( تمایل به یك طرف ) زمانی دیده می شود که یك حیوان یا انسان یك طرف از بدن را نسبت به طرف دیگر ترجیح می دهد که خواستگاه آن، استفاده بیشتر از نیم کره راست یا چپ مغز است.

زبان رمز آلود سگ ها

ترجیح پنجه :

درست مثل انسان ها که راست دست یا چپ دست هستند، سگ ها نیز تمایل دارند از یک پنجه خود بیشتر استفاده کنند. به ســگ خود در هنــگام بازی با اســباب بازی نگاه کنید و تمایل وی نسبت به استفاده از یک پنجه را ببینید. این حالت که ترجیح پنجه نام دارد، در اکثر سگ ها دیده می شود و تعداد کمی از آنها در استفاده از هردو پنجه ماهرند. درســت مانند انســان هایی که توان استفاده از دو دســت خود را دارند. (به این سگ ها دوطرفه می گویند ) .

شواهد نشان می دهد ترجیح پنجه و میــزان آن، ارتباط نزدیکی با رفتار و عواطف دارد. سگ هایی که به پنجه چپ علاقه دارند، در بیشتر موارد از نیمکره راست مغز استفاده می کنند درحالی که سگ های راســت پنجه، نیم  کره چپ فعال تــری دارنــد و این تفــاوت ها، در تمایلات رفتاری آنها منعکس می شود. با درنظر گرفتن اینکه نیم کره راســت مغز ســمت چپ بــدن را کنترل می کند و نیم کره چپ مغز، ســمت راست بدن را، این یافته ها تعجب آور نیست.

زمانی که مغز درحال پــردازش عواطف مثبت، مثل خوشحالی، هیجان، توجه و محبت و موارد مشــابه باشد، نیم کره چپ فعال می شود و نیم کره راست در زمان پردازش ناراحتی ها، ترس و سایر احساسات منفی درگیر می شود. مطالعات متعددی نشان داده است که سگ های راست پنجه به راحتی تحریک نمی شــوند و با محیط و شرایط جدید راحت تر تطبیق مــی یابند درحالی که سگ های چپ پنجه نسبت به سگ های راست پنجه و دوپنجه نسبت به محیط های بیگانه تهاجم بیش تری نشان می دهند.

طبق مطالعات دیگر، سگ هایی که حالت ترجیح پنجه ندارند، نســبت به صدای زیاد واکنش پذیرترند درحالی که سگ هایی که حالت ترجیح پنجه در آنها شــدید تراست، بازیگوش تر و با اعتماد به نفس بیش تری هستند و در مقایسه با سگ هایی که ترجیح پنجه ضعیف تری دارنــد، اضطراب و رفتار تکانشی کمتری دارند.

زبان رمز آلود سگ ها

رمز گشایی تکان ها :

سگ شما دمش را بیشتر به طرف راست تکان می دهد یا طرف چپ؟

حالت جارویی و جهت تــکان های دم، بیان بیرونی عواطف بوده و نحوه ی پردازش اطلاعات توســط دو نیم کره ی مغز را نشان می دهد. پژوهش ها نشان می دهند سگ ها هنگامی که قصد دارند به کسانی که می شناسند و دوست دارند و یا کسانی که نمی شناسند، سلام کنند، دم خود را بیشتر بطرف راست حرکت می دهند.

آنها در زمان دیدن سگ غریبه، دم خود را بطرف چپ تــکان می دهند. حرکت دم به ســمت راست تحت کنترل نیم  کره چپ مغز اســت که با رفتارهای متکی به اعتماد بنفس همراه است درحالی که حرکت به طرف چپ با نیم کره راست است که با رویکردهای محتاطانه تری همراه است .

زبان رمز آلود سگ ها

دیگر زبان های بدن :

سگ شــما تلاش می کند چه چیزی به شــما بگوید ؟

سگ ها دارای زبانی هستند که با آنها امکان انتقال حالت های عاطفی و افکار خود را به اطرافیان فراهم می کنند. اگرچه سگ ها از صداها و علائم اســتفاده می کنند ، بسیاری از اطلاعاتی که از خود بروز می دهند بواسطه ی زبان بدن آنها خصوصا حالات صورت و حرکات بدن است.

فهمیدن اینکه سگ شما چه چیزی می گوید، اطلاعات ارزشمند بسیاری را از جمله این که کجا ترسیده و چرا مضطرب است و یا چه زمانی عصبانی است و آماده حمله به یک نفراست را در اختیارتان می گذارد. ضروری است که شــما به حالات صورت و حرکات بدن ســگتان نگاه کنید.

تفسیر هشت پیام مهم که سگتان برای شما ارسال می کند :

  • آرام و قابل نزدیك شدن :

این سگ آرام و منطقی است . چنین سگی توســط هیچ فعالیتی که در محیط اطراف اوست ترسانده و مضطرب نشده و معمولا قابل نزدیک شدن است .

  • هوشیار، کنترل محیط اطراف :

اگر سگ چیزی دید که به آن علاقه دارد یا آن را نمی شناســد، این علائم بیان می کند که او هوشیار است و درحالی که درحال ارزیابی محیط برای تعیین امکان ترس از عملی است که ممکن است رخ دهد، حواسش جمع است .

  • غالبا خشن ( مسلط ) :

 این حیوان بسیار مسلط و دارای اعتماد به نفس است. دراین حالت او نه تنها درحال نشــان دادن تسلط اجتماعی خود است، بلکه درحال ترساندن و تهدید کردن است که ممکن است اگر به چالش کشیده شود، به شکل خشونت آمیزی حمله کند.

  • ترس و خشونت آمیز :

این سگ ترسیده اما مطیع نیست و اگر به او فشار وارد شود، احتمال حمله ممکن است. سگ به طور کلی زمانی که با فردی که او را ترسانده، مستقیما چهره به چهره می شود این علامت را نشان می دهد .

  • تحت استرس و مضطرب :

این سگ تحت فشارهای محیطی یا اجتماعی است. اگرچه این علائم بازتاب کلی وضعیت ذهنی است و به شکل اختصاصی موارد فردی او را نشان نمی دهد .

  • ترسیده و نگران :

این ســگ تا حدودی ترســو اســت و علائمی از تســلیم و فرمان برداری نشــان می دهد. این علائم برای آرام کردن افرادی با وضعیت اجتماعی بالاتر و یا کسانی که سگ آنها را تهدید بالقوه می داند برای جلوگیری از هرگونه چالش ها و درگیری های بعدی طراحی شده است .

  • ترس افراطی ، تسلیم کلی :

این سگ تسلیم کلی را نشان می دهد. او می خواهد جای گاه پایین تر خود را با حقیر شــدن قبــل از اتفاق بدتر و تهدید بالاتری بپذیرد تا از برخورد فیزیکی جلوگیری شود .

  •  بازی گوشی :

در اینجــا دعوت پایه ای ( اساســی ) به بــازی کردن دیده می شــود. این حالت ممکن است با واق واق کردن هیجانی و یا حمله و عقب نشینی که از روی بازی گوشی است همراه باشد. این علائم احتمالا بعنوان نمونه ای از نشانه گذاری باشد که نشان دهد رفتار خشن قبلی، معنای تهدید آمیز یا چالشی نداشته است.

 

منبع : ماهنامه نسخه حیوانات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *