نژاد ژرمن شفرد

سگ ژرمن شفرد

Share this post

نژاد ژرمن شفرد

اگر در میان نژاد های سگ، سگی از لحاظ زیبایی بدنی شایسته ترین باشد، به یقین ســگی نیست جز ژرمن شفرد. او سگی اســت با خطوط دنباله دار ظریف بدنی، بسیار دل فریب در حالت ایســتاده، دارای پوششــی براق، گوشهای تیز و حساس و حرکات هوشمندانه ای که در هر موقعیت زمانی و مکانی خاص از او دیده می شود و همچنین چشمانی که بیانگر عشق و محبت برای کسانیست که نسبت به او توجه می کنند و دم پارو مانندی که حالت شاد یا ناراحت او را نشان می دهد.

ژرمن شفرد ذاتا نسبت به غریبه ها محتاط می باشد. اما اولین صاحب خود را بعنوان یک دوست در سراسر زندگیش به حســاب می آورد. او سگی است که بخوبی فرمانبردار و کاری می باشد، سریع یاد می گیرد، و از همه مهمتر چیزی را که یاد می گیرد هرگز فراموش نمی کند. او نژاد فعالیست که در کارهای محوله، بتدریج پیشرفت نموده و تونایی هایش را بروز می دهد، تند پا و قدرتمند و در عین حال زیبا و تیز هوش است.

ژرمن شفرد چکیده ای از صفات کیفی است که می تواند در یک ســگ ایده آل وجود داشته باشد، او عاشق دوستی و رفاقت با آدمی بوده و به روش و منش صاحبش اعم از اینکه با آرامش و نرمی و یا جیغ و داد باشــد در هر زمینه ای روی خوش نشــان می دهد، نگاه هایی از نوع بدهکارانه از آن زمره است.

ژرمن شفرد از بودن در کنار صاحبش و خوشحال نمودن او بسیار راضی و خرسند می گردد، او دارای شوخ طبعی زیادی است و از بازیهای دوستانه لذت می برد، اما با این حال در دفاع از کســانیکه آنها را دوست دارد به یک سگ خطرناک تبدیل گشته و تا تنبیه کامل دشمن از پای نمی نشیند. یک ژرمن شفرد خوب براحتی خود را برای زندگی در یک فضای وسیع یا محیط خانه وقف داده و هر جا شــما بعنوان صاحبش شاد باشید او نیز شاد خواهد بود .

با آوردن یک سگ ژرمن شفرد به محیط خانه، شما در واقع یک عضو جدید به خانواده تان اضافه می نمایید

با آوردن یک سگ ژرمن شفرد به محیط خانه، شما در واقع یک عضو جدید به خانواده تان اضافه می نمایید و او ســریعا خود را جزئی از خانواده شما می پندارد و خانه، باغ، دارایی ها و هر چیز دیگری که شما مالکش باشید تحت توجه دقیق و ویژه او خواهد بود. او به عشق و محبت شما نیاز مبرم داشته ولی در عین حال به یک توجه صحیح در خصوص بهداشت، تمرینات منظم، پیاده روی و رفاه عمومی نیازمند است، علاوه بر اینها او همه زندگی اش را به شما اختصاص داده و شما را بعنوان مالک و دوست خود تصور می نماید و دوست دارد که عشق و محبتتان را با او تقسیم نمایید.

در یک زمان کاری محدود، آدمی قادر به پی بردن به عمق تاریخ نژادی ژرمن شفرد نمی باشد و باید زمان زیادی را به آن اختصاص دهد، هر چند موضوع مهم در این میان آن است که صاحبان ژرمن شفرد باید یک بینش و اطلاعات خلاصه وار در خصوص تکامل نژادی این سگ داشته باشند تا بهتر بتوانند درک کنند کــه ژرمن هــای امروزی چگونه به وضعیت فعلی رسیده اند.
تنها افراد بسیار محدودی در خصوص تکامل نژادی ژرمن شــفرد کارکرده اند که اینان نیز تلاشــهای بی وقفه ای را در راســتای رشد و تکامل ژرمن به کار بسته اند .

تقریبا از آغاز عصر انســانی ســگ تقریبا بعنوان همدمی پایدار محسوب گردیده است. آدمی ســریعا توانایی های سگ را تشــخیص داد اما هنوز جهت تکامل استعدادهای او ضعیف بود، سگها قادر بودند سریعتر بدوند، بهتر ببینند، دقیق تر بشنوند و رد و بو را در فواصل طولانی بهتر از انسان شناسایی نمایند.

سگ های وحشی در دام آدمی گیر افتاده و در اردوگاه انسان تربیت شدند و در قبال دریافت غذا، سرپناه و حفاظ از آدمــی به او در امر شــکار و حفاظت در برابر تهدیدات حیوانات وحشی کمک نمودنــد. این آغاز کار بــود و موقعیکه انسان از وضعیت در به دری و سرگردانی به ثبات روی آورد، نیاز او به سگ هایش نیز تغییر کرد. حال او به تنوع بیشتری در سگ ها نیاز داشت. سگ مخصوص شکار، سگ مخصوص محافظت از خانه و خانواده، ســگ هایــی جهت حمل بارهای کوچک و آنانیکه در نگهداری از گله های گاو و گوسفند به او کمک کنند که بدین ســان آغاز چوپانی سگ های گله گوسفند فرا رسیده بود.

در سراســر جهان تکامل تدریجی اتفاق می افتاد اما این امر در اروپا، جائیکه آدمی استاندارهای زندگی خویش را به سرعت بالا برده بود خیلی سریع اتفاق افتاد (ســال 1800 میــادی ) اندازه، پوشش و رنگ سگهای گله گوسفندان اختلافات فاحشــی با همدیگر داشتند و این مســأله تحت تأثیــر فاکتورهای زیادی بــود. شــرایط آب و هوایی در تعیین نوع پوشــش بدنی ســگ های کاری از نوع ضخیم یا کوتاه مشــخصا تعییــن کننــده بــود. در مناطقی که حیوانات شکاری در حجم وسیعی آنجا پیدا می شــدند به مراتب نیاز به سگ های قویتر بیشتر بود. گرگها، خرسها و پرندگان شکاری بزرگ، انتخاب آدمی را قویا در تعیین نوع سگ نگهبان گوسفند، تحت تأثیر قرار می داد.

در آلمان، فرانسه، بریتانیا، هلند و سایر کشورها رشد سریع شــهرهای صنعتی، شــکار را به طور وسیعی کاهش می داد ولي با این حال در ســایر نواحی جوایز بزرگ و فوق العاده ای برای ســگ های گله گوسفند در نظر گرفته می شد. پرورش دهندگان نژاد ها پس از بحث و گفتگو در خصوص مزیتها و نواقص نسبی نژادها و مشاهده عینی آنها، در راستای نیازهای خود، سگ هایی با مزیت های بیشتر و خصوصیات جامع تر را برای گله، از سایر نواحی پرورش داده و تثبیت نمودند. بعد ها در کشور آلمان در سال1891 عده ای از علاقه مندان انجمنی را به نام انجمن phylax با هدف پرورش و استاندار نمودن نژادهای بومی آلمان تشکیل دادند، عمر این انجمن کوتاه بود و در سال1894 منحل گردید اما این انجمن بذرهایی را پاشید که بعدها سبب ایجاد نژاد «ژرمن شفرد» گردید.

درست در همین حین کاپیتان “مکس وون استفانیتز” به کار بررسی تاریخ نژادی سگ ها مشغول بود و او کسی است که بعنوان پدر نژادی تحسین می شود.”مکس” خصوصیاتی نظیر تيز هوشی، قدرت و توانایی را که در خیلی از سگ های مخصوص گله های گوســفند یافت می شد ستوده است اما ســگ هایی را که همه ایده آل های او را داشته باشد هنوز پیدا نکرده بود. شــانس با او یار بود چرا که در سال 1899 وقتی نمایشــی را به همراه یک دوست تماشــا می کرد او سگی را مشاهده کرد که عمیقا تحت تأثیرش قرار گرفت تا آنجا که با مبلغ زیادی اقدام به خرید آن سگ نمود و بلافاصله انجمنی را که SV نامیده می شد تشکیل داد. این موضوع یک حرکت وسیعی در تاریخ نژادشناسی بود و بعنوان سرآغاز دوران جدید رقم خورد.

جای تعجب نیست که بگوییم هوراند بعنوان یک سگ تبدیل به بهترین سرمشق در راستای اهداف پرورش دهندگان گردید

سگ ژرمن شپردپس از این تاریخ، ژرمن شفرد بعنوان یک نژاد اختصاصی پا به عرصه وجود نهاد. این سگ Linksrhein Hektor نام گرفت و بعد ها بوسـیله “مکس” به نام Horand von Grafrath نامگذاری شد .
این حیوان بعنــوان زیر بنای تکامل بیشتر حیوانات آینده مورد استفاده قرار گرفت. هوراند بوسیله پرورش دهندگان در سطوح بالایی ســتوده شد چرا که از او ســریعا در برنامه های پرورشی و اصلاحــی خود اســتفاده کردند. جای تعجب نیست که بگوییم هوراند بعنوان یک سگ تبدیل به بهترین سرمشق در راستای اهداف پرورش دهندگان گردید.

پس از نسل کشی های بعمل آمده، فرزندان دختر و پسری از هوراند بوجود آمد کــه هر یک از آنها ســبب تکامل و بهبود نــژادی ژرمن شــفرد گردید. “مکس وون اســتفانیتز” فرمانده سواره نظام بود و ذاتا نیرو و اقتدار لازم را جهت هدایت و رهبری SV داشــت. او با دارا بودن قاطعیت و مدیریت لازم توانست برنامــه های نــژادی را مدیریت نماید. تعدادی از نتایج هوراند مورد اســتفاده قرار گرفتند و هر منطقه ای سگ هایی با مزیت های خاصی نظیر وضعيت دم و گوش، انــدازه، رنگ و خوی خاص را ایجاد کرد.

درجه پرورش خویشــاوندی)خويش جفتي( در این زمان بسیار بود و سبب بروز خطراتی در خصوص آمیخته گری می شد، لیکن بدین سان پرورش دهندگان نژادی قادر شــدند یکسری از صفات کیفی را که امروزه ما از آنها بعنوان «ویژگی هــای نژادی» یاد می کنیم تثبیت نمایند. “مکس” ضمن اعتقاد به مطالب مذکور بر این باور بود که ژرمن شفرد باید به خاطر سود مندی و تیزهوشی اش پرورش داده شود و این شعار او بود و به خاطر سازگاری و انطباق پذیری ژرمن بود که بعد ها در سراسر جهان پخش گردید.

با آغاز قرن بیستم میلادی و مطرح شدن SV بعنوان اولین و وسیعترین کلوپ نژادی در جهان، استفانتیز توجه خود را به آینده معطوف نمود. او قادر به پیش بینی نقش چوپانی سگ گله گوسفند در جوامع صنعتی رشد يافته بود که روز به روز رو به افول بود و لذا این چنین شرایط، نژادی را می طلبید که با سایر امور سازگار بوده و نقش کارکردی خویش را حفظ نماید. به نظر می رسید که خیلی از خصوصیات ژرمن شفرد نظیر گله داری استثنائیش می تواند استفاده های خوبی در بخش های دولتی داشته باشد.

این مسئله فکر “مکس وون استفانتیز” بود و می توانست یــک میــدان کارزار دیگری باشــد و او همیشــه به چنین موضوعی فکر می کرد و در طول جنگ جهانی اول نیز سگ های پیغامرســان، سگهای نجات، سگ های نگهبان و سگ های محافظ شــخصی را دیده بود. نیروی خدمت کننده از کشورهای ایالت متحده آمریکا، بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع، شجاعت، تیزهوشــی، ثبات و سایر ویژگی های این سگ ها را دیده بودند. جای تعجب نیست که بگوییم تعدادی از این سگ ها بوسیله نیروهای خدمت کننده به خانه هایشان منتقل شدند.

در سال 1919 موقعیکه کلوپ انگلیسی (EKC) ثبت نژادی جداگانه ای را از هر حیوان ارائه نمود. تعداد نژادها به 54 قلاده می رسید. اما این میزان در سال 1926 به 8058 قلاده رسید که موفقیت غیر منتظره ای بود. در پایان جنگ مشخص شد که نام ژرمن شفرد هنوز برای نژاد ژرمن جا افتاده نشده است و دوباره تصمیم گرفتنــد که او را به نام سگ گرگی آلساتین (Alsatian wolf dog) نواحی در مرز فرانسه و آلمان و منطقه ای بنام Lorraine- Alsace بنامند.

عنوان سگ گرگی نیز بعد ها کنار گذاشته شــد و دوباره نیاز به داوری جدید در خصوص این نژاد شد. بنابراین سالیان درازی این نژاد از یک اسم با معنی محروم بود تا اینکه در سال 1977 دوباره بوسیله پرورش دهندگان نام ژرمن شفرد برای این نژاد انتخاب گردید و هم اکنون نیز در ایالت متحده آمریکا، استرالیا، بریتانیا و سایر کشورها بدین نام شناخته می شود.

سگ های راهنمای نابینایان در ایالت متحده آمریکا بیشتر از نژاد ژرمن بودند و بعد ها از نژاد لابرادور نیز استفاده شد

با رسیدن این نژاد به بریتانیا و عمدتا به خاطر قدرت و شــهرت، ژرمن شفرد بعنوان سگ جنگ و سایر ویژگی های ممتازش در عرصه گله داری در حجم وسیعی فراگیر شد. در آن زمان بریتانیا نیز خود دارای ســگهای گله ای نظیرOld English Sheepdog ، corgis، collies dog بود . اما با این حال الگوی تکامل و بهبود نژادی ژرمن شــفرد در آمریکا، بریتانیا و اســترالیا و سایر کشور ها به خاطر ویژگی ســازگار بودن و انطباق پذیريــش ممکن گردید. ســگ های راهنمــای نابینایــان در ایالت متحده آمریکا بیشتر از نژاد ژرمن بودند و بعد ها از نژاد لابرادور نیز استفاده شد.

با آغاز جنگ جهانی دوم سگ های تربیت شده نیروهای متفقین به همراه سربازان همه جا سفر می کردند و این موضوع ســبب شهرت بعضی از نژاد ها درسراسر جهان گردید.

سگ ژرمن شپردتکامل و توسعه پس از جنگ:

در حین جنگ جهانــی دوم، ژرمن شــفرد قدرتمندتر گردید و هم اکنون نیز یکی از مشهورترین نژادهای جهان است. مهارتهای ژرمن او را به عنوان یک سگ قدرتمند و بلامنازع مشهور ساخته است.
ژرمن شفرد آن اندازه قوی است که بتواند یک انسان بالغ را از پــای در آورده و در یک منازعه بــر او غلبــه نمایــد و برای کنار آمدن با یک گله گوسفند نیز به اندازه کافی زرنگ می باشــد. ممکن است که نتواند به سرعت یک ســگ نــژاد گری هوند بدود اما قادر به نمایش حالت و شــکلی از یک سرعت تعجب انگیز می باشد. او ذاتا برای کارهایی که نیاز به نیرو و قدرت دارد تکامــل پیدا کرده و می تواند مســافت طولانی کــوه را بهتر از سایر نژادها بپیماید. به نظر می رسد که ژرمن شفرد سلطان سگ ها، نجیب زاده و بســیار زیباست و او سگی سودمند و کاربردی و چکیده ای از تقدس و تکامل دقیق برنامه ریزی شده می باشد.

مشکلاتی که پرورش دهندگان بعد از جنــگ با آن روبــرو بودند به بزرگی و وسعت مشــکلاتی است که پرورش دهندگان امروزی با آن روبرو هستند.
بیشتر شــفرد هایی که اخیرا بوجود آمده اند از نوع سگ های کار می باشند و تشــخیص این نکته که صفات کاری ایجاد شــده تا چه میــزان بر هوش و ذکاوت ذاتی و اســتفاده عملی از سگها تأثیر دارند چندان پیچیده نیســت. در اوایل کار تثبیت صفات مشــکل بود و بهبود نژادی بصورت انفــرادی بود اما امروزه پرورش دهندگان با گســترش این کار، آزمایشات مختلفی را به انجام رسانیده اند تا به صفات کیفی و تثبیت شده ذیل دست یابند.
سگ های دوســت و همراه CD ، سگهای ردیاب TD ، سگهای پلیس PD ، سگهای سومند UD .

ژرمن شفرد همواره در طول تاریخش بعنوان یک قهرمان در مطبوعات و رسانه ها مطرح بوده است. شهرت بیش از حد ژرمن به یک عامل دردسرساز برایش تبدیل شده است.

در حین جنگ جهانی دوم کلــوپ های زیادی ایجاد شــد و خدمات بزرگی را به نژاد ژرمن شــفرد انجام دادند. علاوه بر این افراد زیــادی در گفتار و عمل در نقش روابــط عمومی ادارات عمل نموده و در برابر تغییرات ناخوشــایندیکه از طرف برخی بــر روی نژاد ژرمــن انجام می گرفت مقاومت نمودند.
ژرمن شفرد همواره در طول تاریخش بعنــوان یک قهرمــان در مطبوعات و رســانه ها مطرح بوده است. نوسانات زیادی در ثبت ویژگی هــای نژادی او وجود داشته است که در طول سالها به مصور سازی ژرمن کمک نموده است. اما شــهرت بیش از حــد ژرمن به یک عامل دردسرســاز برایش تبدیل شده است.

شــهرت ســریع او در طول سالیان قبل سبب شــد که تعدادی از پرورش دهندگان مغرض از این موضوع جهت بهره برداری های مالی ســوء استفاده نمایند و در چنین شرایطی سگ هایی با اشتباهات ژنتیکی و فنوتیپی فاحش در گوشه و کنار ایجاد گردیدند و در مورد ســگهای خالص نیز فاجعه هایی بوقوع پیوست .
ظاهر گرگ مانند ژرمن شــفرد از او ســوژه ای مطبوعاتی ایجاد می نماید که اغلب نیز سبب اختلاف نظرهایی در میان طرفدارانش می گردد. در اثر اقدامات فوق الذکر فروش کاهش پیدا کرده و علاقمندان حقیقــی این نژاد منزوی گردیدند و مشکل اساسی دیگری بنام «همخونی شدید» بوجود آمد که حل آن نیز تبدیل به یک معما گردید.

علیرغم همه فشارها و مشکلات، پرورش دهندگان حقیقی همچنان به کار خویش ادامه دادند هر چند که پیوسته مباحث زیادی در خصوص نکات اختلافی بوقوع پیوست.
ناحیه پشتی دراز، زوایای تند بدنی، وضعیت اشتباه دمی و گوشی، سیستم نامرتب دندانی، حرکات ضعیف و سایر جوانب سبب مصورسازی این نژاد گردید که ما نیز باید از زوال و انحراف ژنوتیپی و فنوتیپی این نژاد جلوگیری نماییم. در آلمان، انجمن SV پس از آغاز کار خویش با جدیت تمام از نژاد ژرمن شفرد حمایت نموده و از ثبت کامل همه نژاد سگ ها استقبال کرد و بــا برآوردهای دوره ای از نژاد ها توصیه هایی را به صاحبان آنها جهت نگهداری بهتر و اصولی تر نمود. در ایالت متحده آمریکا نیز انجمن ثبت مزیتهای نژادی (M.O.R) تلاشی است در جهت اطمینان خاطر از اینکه صرفا سگ هایی با نژاد بهتر و خالص تر در برنامه اصلاحی و پرورش نژادی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.سگ ژرمن شپرد

مهندس علی شکور شهابی، کارشناس تربیت سگ های گارد

منبع: ماهنامه نسخه حیوانات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *