نگهداری از پرندگان

Share this post

نگهداری از پرندگان

طي 50 ســال گذشــته، علاقه مردم به نگهداري از انواع گونه هاي پرنــدگان بــه عنــوان حيوانات خانگي بيشــتر شــده و تقريبا به يكي از نيازهاي اصلي آنها مبدل شده اســت. با اين وجود، تملك پرندگان مســئوليت هايي را ايجاد مي‌كند.
اگر پرندگان در شــرايطي سالم نگهداري شوند، پرندگان كوچكتر 10 سال زنده خواهند ماند، در حالي ‌كه بسياري از طوطي ها تولد 60 سالگي خود را نيــز خواهند ديد؛ بنابراين براي مالكان پرندگان بســيار مهم اســت كه بدانند نسبت به سلامت پرندگان خود تعهــدي مادام العمر دارند.
پرندگان را ميتــوان حيواناتي نسبتا مقاوم دانست، اما صاحبانشان بايد آنها را براي معاينات دوره اي معمولي و معاينات ساليانه نزد دکتر دامپزشك توانا ببرند.

قفس هاقفس پرندگان

با توجه به اين‌ كــه اكثر پرندگان بيشــتر دوران حيات خــود را در داخل قفــس ميگذرانند، به عنــوان كمترين نياز به فضاي كافي براي گشــودن بال هاي خود نياز دارند. فنچ ها و ســاير گونه هاي كوچــك پرندگان به فضاي كافي (ميله هــاي چوبي كه در قفس تعبيه ميشــود) نياز دارند تــا از يك مكان به مكان ديگــر در داخل قفس پرواز نمايند، قفــس بايد بالاتر از كف در گوشــه اي نگه داشته شود يا از يك قالب به نحوي مطمئن و ايمــن آويزان گردد.

باد و استنشــاق هواي آلوده ميتواند آسيب هاي جدي به پرندگان وارد كند، بنابراين قفس ها نبايد نزديك بــه پنجره هاي باز قرار داده شوند. بسياري از قفس ها داراي چوب هايي براي نشســتن پرندگان روي آنها هســتند، اما از آنجا كه پرنــدگان آنهــا را گاز ميگيرنــد، بهتــر اســت آنها را بــا چوب هاي طبيعي فاقد مواد شــيميايي كه از جنس درخت ســرو نيستند تعويض كرد. اســتفاده از اســباب بازي هاي بدون خطر نيز براي ســر ذوق آوردن پرندگان امري مهم است.

غذاها و نوشيدني ها

غذای پرندهپرندگان بايد هميشــه به آب دسترسي داشته باشــند. به دليل اين ‌كه آنها بسيار كثيف آب ميخورند، بطري يا كاســه آب آنها بايد مرتبا تميز شود و حتی المکان از آبخوری هایی که کمتر آلوده میشــوند استفاده کرد.
تكه اي از استخوان ماهي مركب كه در بيشتر فروشگاه هاي حيوانات خانگي قابل تهيه است، منبع مهمي براي تامين كلسيم است. براي ســاير مواد غذايي، قرص هاي فرموله رژيمي و دانه هــاي تركيبي وجود دارنــد که معمــولا اين رژيم هــا همراه با تنوعي از غلات كامل، دانه ها و ســبزيجات تازه ارائه ميشوند. يك دامپزشك پرندگان ميتواند تركيبي ســالم از اين مواد را براي پرنده شما پيشنهاد دهد.

مراقبت هاي پيشگيرانه

به دليل متابوليسم سريع و داشتن روده هاي كوچك، پرنــدگان مدفوع زيــادي از خود بر جــاي ميگذارند. تميز كــردن روزانه كف قفس به منظــور جلوگيري از عفونت هاي باكتريايي از اهميت زيادي برخوردار اســت. كف بسياري از قفس ها قابل تعويض است، بنابراين براي تميز كردن آنها تنها كافي اســت سيني كف قفس را برداريم و روزنامه تميزي بجاي آن پهن نماييم.
تميز كــردن روزانه كف قفس بــه صاحبان پرندگان اين شانس را ميدهد كه با شمردن تعداد مدفوع آنها، ســلامت پرندگان خود را كنتــرل نمايند. تعداد مدفوع كمتــر از 30 عدد در روز باشــد نشــان دهنده وجود مشــكلات متابوليكي است و نياز اســت به دامپزشك مراجعه شود.
كاهش وزن، مشــكلات پوســتي و ســاير بيماري ها ميتواننــد در زير پرهــاي پرندگان پنهان شــوند، اما نشانه هاي قابل مشاهده آنها به قرار زير هستند:طوطی سبز

  • كاهش اشتها
  • ریختن پرها
  • افسرگي
  • ترشحات بيني و چشمها

تغييرات ايجاد شــده در رفتار پرنــدگان نيز ميتواند نشــان زنگ خطري براي وجود بيماري براي صاحبان پرندگان باشد.
دليل رايج وجود اضطراب در پرندگان، كمبود خواب اســت. برخي گونه هاي پرندگان به 10 تا 12 ســاعت خواب شــبانه نياز دارند. بســياري از صاحبان پرندگان شــب ها قفس آنها را با پارچه اي ميپوشانند. بهترين راه اين اســت در مورد الگوي خواب مطلوب گونه هاي مختلف از دکتر دامپزشك سوال گردد.

پروازطوطی قرمز

پرندگان تيره طوطي سانان- شامل طوطي ها، طوطي استراليايي سر زرد و طوطي استراليايي بدن ســبز- به دليل هوش بالايي كه دارند نبايد هرگز در قفس نگه داشــته شوند تا بتوانند از ورزش و آزادي بهره ببرند. مثلا، طوطي ها از حافظه فضايي قوي برخوردار هستند، بنابراين ميتوانند فضاهاي پرواز بسته را تشخيص دهند و بسيار راحتتر از قناري ها مجددا قفس خود را پيدا مي‌كنند. در ضمن، تقريبا تلاش براي گرفتن فنچ در حال پرواز كاري غيرممكن است، مگر اين‌ كه صاحبش تا فرط خســتگي اجازه پرواز به آن بدهد كه اين كار براي فنچ مضر اســت. بنابراين آزادانه پرواز كردن بستگي به گونه پرنده دارد. وقتي پرنده اي بيرون از قفس خود پرواز مي‌كند، نه تنها پنجره ها بايد بســته باشند، بلكه بايد با چيزي پوشيده شــوند، چون پرنده ميتواند با كوبيدن خود به پنجره آسيب جدي ببیند.

بــراي جلوگيري از پــرواز، تا زمان پــر ریزی بعدي ميتــوان بال هاي پرنده را موقتا كوتــاه كرد. اگر بال ها به درستي كوتاه نشــوند ميتواند باعث افتادن پرنده از روي چوب هاي داخل قفس شــود، اما مانع از بال زدن پرنده يا فرار آسان آن ميشــود. مجددا يادآور ميشود تناسب اين ميزان نسبت به نژاد پرندگان متفاوت است، بنابراين بهترين كار اين است كه اول با دکتر دامپزشك مشورت گردد.

منبع: ماهنامه نسخه حیوانات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *