هدیه دادن حیوانات خانگی به عنوان کادو! آری یا خیر؟

هدیه دادن حیوانات خانگی 1

Share this post

هدیه دادن حیوانات خانگی به عنوان کادو! آری یا خیر؟

هرچند نگهداری از حیوان خانگی بسیار هیجان انگیز و لذت بخش است اما تهیه آن برای کسی به عنوان هدیه، حال چه برای روز تولد یا هر مناســبت دیگر، ایده موفــق و خوبی نخواهد بود؛ مخصوصا اگر این هدیه به صورت سورپرایز و بدون هماهنگی قبلی با فرد دریافت کننده باشد. باید قبل از اقدام به تهیه و نگهداری از هر گونه از حیوانات، عمر متوســط آنها را در نظر داشت. بعد از پذیرفتن سرپرستی یک حیوان حتما بایستی تا پایان عمر از او نگهداری کرد، در غیر این صورت به اعتمادی که حیوان به ما دارد خیانت و در حق او ظلم خواهیم کرد. و این در حالی است که در مورد هدیه دادن حیوانات ما این مسئولیت بزرگ را به فرد دریافت کننده تحمیل می کنیم که ممکن است وی توان اجرای آن را نداشته باشد.

چرا مناسبت ها زمان مناسبی برای ورود حیوان خانگی نیستند؟

معمولا جشن ها و مناســبت ها شلوغ ترین و پر استرس ترین مواقع سال هســتند که تعداد زیادی از افراد خانواده و دوســتان کنار هم گرد می آیند. برای یک حیوان تازه متولد شــده یا حتی بالغ، قرارگیری در این موقعیت غریب و شلوغ، سردرگم کننده و ترســناک خواهد بود و این در حالی است که حیوان تازه وارد به خودی خود استرس زیادی را به دلیل جابه جایی و جدایی از افراد آشــنا و یا دیگر حیوانات همراه خود متحمل شده اســت. در واقع هنگام انتقال یک حیوان از مکانی به مکان دیگر آنها به یک محیط ســاکت و آرام نیاز دارند تا بتوانند تغییر به وجود آمده در زندگی خود را پذیرفته و بــا آن کنار بیایند.

یک حیوان هدیه داده شــده به راحتی ممکن است در میان هیجان جشــن مورد غفلت واقع شود. حیوانات مخصوصا بچه گربه ها و توله ســگ ها هنگام جا به جایی به محیط تازه نیاز به توجه ویژه و رسیدگی زیادی دارند و این در حالی اســت که متاسفانه معمولا حیوانات به صورت غیر عمدی در میان شلوغی فراموش می شوند.

چرا حیوانات گزینه مناســبی برای هدیه دادن به دوستان و یا افراد فامیل نیستند؟

دریافــت کننده حیــوان خانگی به عنوان هدیه ممکن اســت برای خرابکاریهایی که حیوان در خانه ایجاد می کند آماده نباشــد. خرید بی مقدمه حیوان برای کسی در واقع سپردن مسئولیتی طولانی مدت به وی است که ممکن است ســال ها طول بکشد. فرد دریافت کننده بایســتی حتما شرایط پذیرش چنین مســئولیتی را دارا باشد و بتواند زمان مناســب برای توجه و هزینه مالی کافی برای نگهداری از حیوان صرف کند. علاوه بر تمام اینهــا حضور حیوان در یک خانه تمام افراد خانه را درگیر خواهد کرد و محدود به رضایت و خوشــحالی شــخص دریافت کننده نبوده و بایســتی تمــام افرادی که درآن محیط زندگی می کنند از حضور حیوان خانگی در آن خانه خوشحال و راضی باشند.

نکتــه دیگری که بایــد مدنظر قرار داد این اســت که یک فرد بالغ بایستی خودش با توجه به ســبک زندگی و شخصیت و شرایط خود، گونه و نژاد حیوان مناســب و سازگار با زندگی خود را به عنوان حیوان خانگی انتخاب کند. در مورد افراد بالغ حتما بایســتی پذیرش حیوان خانگی با هماهنگی فرد دریافت کننده باشــد. هدیه دادن غافل گیرانه حیوانات به افراد بالغ می تواند مغایر با خواسته ها و شرایط وی بوده و تنها موجب ناراحتی فرد و سرگردان شدن حیوان شود.

چرا حیوانات گزینه مناســبی برای هدیه دادن به فرزندانمان نیستند؟

بچــه ها بایســتی حتمــا به ســطحی از مســئولیت پذیری و آگاهی رسیده باشند که خواسته هایشان جنبه واقعی داشته و بعد از گذر زمــان ثابت مانده و تغییر نکند. حیوانات مانند اشــیا بی جان و اســباب بازی نیستند که برای رفع کســالت و سرگرمی به کار برده شــوند. نگهداری از حیوانات یک مســئولیت جدی است که نیازمند مســئولیت پذیری و آگاهی بالایی دارد. بچه ها توان مالــی و توانایی انجام امورات مربوط به حیوانات خانگی را به تنهایی ندارند و باید یک فرد بالغ مســئولیت تمامی امورات مربــوط به حیوان خانگــی را از تغذیه گرفته تا بردن نــزد دامپزشــک و پرداخت مخارج مربــوط به حضور حیوان را قبــول نماید و با علاقه مندی انجام دهد.

نگهداری از حیوانات در خانه چهارچوب های مشــخصی داشته که تماما بایســتی به درستی رعایت گردد و گرنه باعث بروز مشــکلات جدی بــرای حیوان و خانواده خواهد شد. در مورد هر گونه باید عمر متوسط حیوان را در نظر داشت. در مورد سگ و گربه ها متوسط عمر 15 ســال ســن را باید در نظر داشت و بــه این نکته توجه کرد کــه حتی اگر تمامی موارد ذکر شده نیز رعایت شده باشد فرزندان بعد از مدتی بزرگ شــده و زندگی مســتقلی را تجربه خواهند کرد که ممکن اســت توان نگهداری از حیوان خانگی را در زندگی جدید نداشته باشند به طور مثال برای ادامه تحصیل به خوابگاه بروند. در این صورت ادامه زندگی حیوان نزد والدین فرزندان طی خواهد شــد که از روز نخســت باید در این مورد با آگاهی تصمیم گرفته شود و گرنه موجب سرگردانی حیوان و بروز مشــکلات شدید و ظلم در حق حیوان خواهد شد.

در مناسبت های مختلف می توانید به جای اینکــه خود حیوان را کادو بدهید بخشــی از هزینه های مربوط بــه نگهداری از حیوان یا قبول سرپرستی از حیوانات را تقبل نموده و وســایل اولیه مورد نیاز حیوان را تهیه کنیــد. همچنین می توانیــد کتاب یا مجموعه هــای تصویری آموزشــی شناخت یا نگهداری از حیوانات و یا آموزش آنها را هدیه بدهید.

یا اگر اصرار زیــادی بر کادو دادن حیوان داریــد می توانید رسید خرید حیوان را کادو دهید. در این حالت بعد از جشــن که شلوغی ها فروکش کرد حیوان تازه وارد با دقت انتخاب شده و در آرامش به محیط تازه عادت خواهد کرد. البته بهتر اســت به جای خرید حیوان از پت شاپ ها، میان حیوانات بی سرپرست موجود در پناهگاه ها یا موارد واگذاری موجود در گروه هــای حمایت از حیوانات؛ سرپرســتی حیوانی را قبول کنید. که در موارد هدیه بهتر اســت پرداخت هزینه ها و هماهنگی ها را شما کادو دهید و انتخاب حیــوان مورد نظر بر عهده فرد دریافت کننده گذاشته شود.

هیچ وقت با عجله در مورد حیوانات تصمیم نگیرید. اگر در حال رفتن به رستوران با مغازه ای پر از حیوانات زیبا و دوســت داشتنی رو به رو شده اید از خرید آنها در آن لحظه منصرف شــوید و احساســاتی در مورد آوردن آنها به خانه یا کادو دادن آنها به کسی تصمیم نگیرید. پذیرش حیوانات بایســتی حتمــا با مطالعه قبلی، دریافت مشاوره از اشخاص معتبر خصوصا دکتر دامپزشــک حیوانات خانگی، فکر کردن به تمام زوایا و با تصمیم منطقی و رضایت تمام افراد خانواده انجام شود.

دکتر سیما احسن

منبع: ماهنامه نسخه حیوانات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *