کایروپرکتی ، طب سوزنی ، ماساژدرمانی

طب سوزنی برای حیوانات

Share this post

کایروپرکتی ، طب سوزنی ، ماساژدرمانی

درمانهاي جايگزين كلي مانند طب سوزني، ماساژ درماني و كايروپركتيک به طرز روزافزوني براي برطرف كردن مشكلات سگها مورد استفاده قرار ميگيرند. پس از آن‌كه روشهاي گفته شــده توانستند کمک شایانی به درمان بسیاری از بيماري های انسان کنند، اين درمانهاي قديمي در عصر جديد هم به آرامي خود را وارد قلمرو حيوانات كردند.

برخي از موفقيتهاي اين روشها به حدي محيرالعقول هستند كه اميد به آن مي رود به بازيگران اصلي طرفداران طب غرب مبدل شوند. دكتر لاری مک کالی (Dr. Laurie McCauley)،دامپزشكي كه تعداد زيادي اعتبار نامه به نامش ثبت شــده كه شــهادت به تخصص وي در طب ســوزني و كايروپركتيک ميدهند، از روش 2000 ســاله طب سوزني براي درمان همه بيماريها از ناراحتيهای پوستي گرفته تا دردهاي عصبي اسكلتي- عضلانی استفاده مي‌كند. لاری، كه در حال حاضر در كارولينای شــمالي كار مي‌كند، مي گويد: اين روش براي فلج فوق العاده است. او مخصوصا سگ ســفيدی از نژاد بيگل را نام مي برد كه فلج بوده است. ” اين سگ نمي توانست روی پايش بايستد. بي اختياری ادرار هم داشــت. ما سوزنها را وارد بدنش كرديم و هنگامی ‌كه آنها را از بدنش خارج نموديم، قادر بود بايستد و قدم بردارد.

روز بعد، پس از جلســه ديگری از طب سوزنی، تاتی تاتی می كرد و در اینجا لازم نيست بگوييم موفقيتهــای كايروپرتيک این سگ نيز بسيار جالب بود”. لاری همچنين مورد دیگری را مطرح مي‌كند كــه همچنــان در ورزشهای رقابتي از چابكي بسيار زيادی برخوردار بود. وقتی لاری او را در نمايشگاه سگها مشاهده كرد، ســگ حتی از اين‌كه در حين دويدن چند پرش انجام دهد نيز امتناع می كرد. لاری با يک نگاه عامل اصلی اين ممانعت را درد عنوان كرد. او كمــر ســگ را تحــت درمــان كايروپركتيك قرار داد و دقيقا روز بعد از درمان، در ميان سگهايی كه می پريدند نفر نخست شد و همچنين در خيلی از مناطق ديگر نيز از بقيه پيش بود .

بــراي افــراد غيرمتخصــص، كايرو عبارتست از دستكاری ستون فقرات و ماهيچه ها به منظــور برگرداندن آنها به وضعيت طبيعــی، در حالی ‌كه طب سوزنی يعني وارد كردن سوزنهای ريز در كانالهای اصلی نقاط مختلف بدن. اگر اين روشهای درمانی برای انسان ها كارساز هســتند، چرا از آنها در مورد سگ ها استفاده نشود؟

او ميگويد در دو زمان است كه سگ از كايروپركتيک سود ميبرد. يكي زمانی‌كه پس از خارج شدن از آب كل بدن خود را تكان می دهد و قبل از رسيدن به دم تكان ها متوقف می شود. دومين زمان، هنگامی است كه دست خود را در امتداد ستون فقرات سگ به سمت پايين می‌كشيد و لرزش كمی در بدن وی احساس می نمایيد.

بطور كلــي لاری رويكردی تركيبی از استفاده از طب پزشكی شرق و غرب برای كسب بهترين نتيجه از هر دو طب را توصيه می ‌كند. و علیرغــم اين‌كــه موفقيــت خارق العاده ای بدســت آورده است، به بيماران خــود اين اخطار را می دهد كه نبايد منتظر معجزه باشند. لاری می گويــد: “من هميشــه به مراجعه كننــدگان می گويم من لقب دامپزشــک را پــس از نام خــود دارم، نه خدا؛ بنابرايــن نمی توانم كاری كنم سگ های آن ها زندگی ابدی داشته باشند- اما مطمئناً می توانم کاری کنم زندگی آن ها از کیفیت بهتری برخوردار شود.”

جوزی جرارد (Josee Gerard) اهل کلگری، یکي دیگر از متخصصین کایروپرکتیک برای درمان حیوانات است. او اگرچه دامپزشک نیست، اما دامپزشکان اغلب حیوانات را به وی ارجاع می دهند. با وجود این که جرارد گاوها، شترهای لاما، گوزن ها، پرندگان، خرگوش ها و حتــی مارمولک های عجیب و غریب را درمان کرده اســت، اما عمده فعالیت های او بر روی ســگ ها متمرکز می باشد. او نیز همچون سایر درمانگرهای حیوانات در این مقاله، دیوانه ی گرفتن نتیجه است. برای مثال، با تنظیم سومین مهره عصب نخاعی، توانست سیگنال های ارسالي به مثانه را برای درمان بی اختیــاری در ادرار را بازیابــی نماید. وی مي گوید با یک ، تغییر موقعیت ساده یک دیسک توانسته فلج را درمان نماید. جرارد مي گوید: این بهترین شــغل جهــان بــراي من اســت، چون گاهــي اوقات عکس العمل هــای فــوری مشاهده می کنم. این بسیار با ارزش است.

او مي گویــد در دو زمان اســت که ســگ از کایروپرکتیک سود مي برد. یکي زماني که پس از خارج شــدن از آب کل بدن خود را تکان مي دهــد و قبل از رسیدن به دم تکان ها متوقف می شود. دومین زمان، هنگامی است که دست خود را در امتداد ســتون فقرات ســگ به سمت پایین مي کشید و لرزش کمي در بدن وی احساس می نمایید. هر دو این ها نشــانه هایی از انسداد در ستون فقرات هستند.

طب سوزنی برای حیواناتدکتر ریچل بــاراک (Dr. Rachel Barrack)، دامپزشــکی که تخصــص او در طب سوزنی و طب گیاهی اســت، با یک کوله پشتی که بیشتر محتویان آن را سوزن های کوچک تشکیل مي دهد، به نقاط مختلف نیویورک سفر می کند و اعضای پشمالو و شیطان خانواده را درمان مي کند. باراک مي گوید: این کوله پشتی دستیار فوق العاده ای است و کاملاً روش درمانی من را تغییر داده است.

او هیچ چیز را بیشــتر از این دوست ندارد که صاحب سگ با او تماس بگیرد و بگوید سگش دوباره مانند یک توله سگ مجدداً در حال جست و خیز است.

سوزن ها به حدی ریز هســتند که بیشتر سگ ها دردی از ورود آن ها به بدنشان احساس نمی کنند. در حقیقت، بسیاری از ســگ ها در هنگام درمان به خواب مي روند و با وجود این که طب غربی، به ویژه زمانی که صحبت جراحی یا تشخیص های پیشرفته برای بیماری های حاد به میان می آید، مزایای خاص خــود را دارد، ریچل طب ســوزنی و طب گیاهي چینی را راهی برای مقابله با بیماری های مزمن نظیر بیماری های پوســتی یا بیماری هــای طولانی مــدت معده و روده یافته اســت که می توانند اســتانداردهای رویکردهای طب غربی را زیر سوال ببرند. روش درمانــی جایگزین دیگری که در مقایســه با روش های درمانی سگ ها از اقبال کمتری برخوردار اســت، ماساژ درمانی است.

دنیــس تئوبالــد ( Denis Theobald )از ماساژ درمانی در مورد انسان ها استفاده می کرد. ســپس یــک روز در حالی که با یکــی از دوســتان خود در ایوان منزلش نشسته بود و 3 سگ را که با حالتی دیوانه وار به اطــراف مي دویدند را نگاه می کــرد، این ایده به ذهنش خطور کرد که این هنر درمانی را در مورد حیوانات نیز مورد استفاده قرار دهد. اکنون وی مالک و اســتاد ارشد مدرســه ماساژ سگ های شیکاگو است و هرگز به عقب نگاه نکرده است.

وقتي ســگ ها به دلیــل عدم تحرک ناشی از آرتروز یا برخی انواع نقص عملکرد مفاصل مراجعه مي کنند، او دستان اعتماد بخش خود را به کار می گیرد، تا بافت نرم را ماساژی عمیق دهد. وی همچنین از ماســاژ غدد لنفاوی برای تحریک سیســتم ایمنــی بدن و کاهش اولیه و ثانویه ورم ها نیز اســتفاده می کند. یکي از بزرگترین چالش های دنیس، جلب اعتماد سگ هایی است که در حال درد کشیدن هســتند تا اجازه دهند به آن ها دســت بزند. او با این قبیل سگ ها بصورت تدریجــی کار می کند و به آن ها اجازه می دهد مرحله به مرحله اثر تسکین بخشي را که از لمس جادویی وی حادث می شــود، تجربه نمایند. بــا این تقویت مثبت، بي میلي آن ها به لمس شــدن به کلي از بین مي رود.

به گفته او” سگ هایی مراجعه مي کنند که کاملً از انسان ها وحشت دارند و پس از چند جلسه ، آن ها خودشان مي آیند و دراز مي کشند تا ماساژ داده شوند.”

وی در نتیجه هنر شفابخش خود، شاهد معجزه های کوچکی نیز بوده است. او مورد سگی را مطرح مي کند که با چرخ آورده شد و به دلیل آسیب نخاعی، نمي توانست پشت خود را حرکت دهد. با ماساژی که به این ســگ داده شد، او توانست الگوی حرکتی عصب خود را بازسازی کند و در مدت 2 ماه ، حرکت های سگ 70 تا 80 درصد بیشتر شد و می توانست وزنش را بر روی پاهایش تحمل کند. بــه این ترتیــب چه بــه این درمان هــای جایگزیــن اعتقاد داشته باشید یا نه، ممکن است بخواهید آن ها را امتحانن نمایید.

منبع: ماهنامه نسخه حیوانات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *