آفنپينچر

AFFENPINSCHER

گروه-عروسکی

“آفنپینچر” با قیافه ای بوزینه شکل به صورت های مختلف توصیف شده است. این تژاد به ” سگ های میمون” و “تریر های شبیه میمون” معروف هستند و فرانسوی ها به این نژاد “بچه شیطان سیبیلو” می گویند. طرافداران فیلم جنگ ستارگان در این مورد که این سگ بیشتر شبیه “Wookies” یا “Ewoks” هست ، با هم اختلاف نظر دارند. آفنپینچر گرچه قدی کمتر از یک فوت دارد با این حال از ویژگی بیشتر از یک صورت با نمک برخوردار است. این سگ های تریر مانند و توانا ، با اعتماد به نفس زندگی می کنند. به طوری که با وجود شیطنت طبع شان ، ظاهری جدی دارند و همین است که آفنپینچر به صورت عجیبی جالب و سرگرم کننده است.

اندازه جثه
میزان انرژی