آبزیان

مرجان ها و شقایق های دریایی

اگرچه اکثر مردم مرجان ها و شــقایق های دریایی را با گیاه اشــتباه می گیرند، ولی آنها در حقیقت گروهی ازحیوانات ساده و قدیمی به نام ( Cenidarial ) هســتند. عــروس های دریایی هم چنین از این گروه به حساب می آیند. این حیوانات به وسیله بدن متقارن که معمولا با چنگال های نیش دار همراه هســتند و با دهان مرکزی، مشخص می شــوند. ساختار مرجان دریایی از  صدهــا و یا هزاران نــوع از این گونه های حیوانی کوچک [...]

با سخت پوستان صخره هاي مرجاني آشنا شویم

ســخت پوســتان گروه بزرگي از بند پایان هستند که شامل حیوانات شناخته شده اي مانند خرچنگ ، لابستر، شاه میگو ، میگو ، کریل و بارناکل هستند . 67000 گونه از سخت پوستان با اندازه هاي بسیار ریز از 0.1  میلی متر تا انداره های بزرگ 3/8 متر شناخته شده است. بسیاري از سخت پوســتان آبزیان داراي زندگي آزاد هستند ولي برخي از آنها خشــکي زي ، برخي انگل و برخي چسبنده بدون پایه هستند. دنیاي سخت پوستان مملو [...]

تایگر بارب و تکثیر آنها

تایگر بارب ها از ماهیــان تخم گذار خانواده ســیپرینیده و همه چیزخــوار ( به خصوص سبزیجات و لوفاک ) هستند. زیستگاه اصلی تایگر بارب ها رودخانه های جنوب شرقی آسیا ( اندونزی، تایلند و سوماترا ) است. آنها حدود 8 سانتی متر رشد می کنند. اسیدیته مناسب آب برای آنها باید بین 6 تا 8، سختی آب  3 تا 15 dH و دمای مطلوب آب 20 تا 26 درجه سانتی گراد باشد. برای نگهــداری از تایگربارب ها می توان از [...]

درک برچسب مواد غذایی حیوانات خانگی

درست مانند مواد غذايی انسان ها، مــواد غذايی حيوانات خانگی نيز باید دارای بســته بندی مناســب و درج مشخصات کامل به بازار عرضه شود. مشــخصات باید به طور خاص نشان دهنده نام برند محصول باشد، حيوانی كه محصــول برايش توليد شــده را مشخص كند، وزن خالص محصول را نشــان دهد و آدرس توليد كننده آن بر روی آن درج شده باشد. برخالف مواد غذايي انسان، بسياری از غذاهای حيوانات خانگی، تنها منبع غذايی آنها هستند. اين مواد غذايی اغلب پس [...]

انتقال ماهی به مخزن جدید

پس از خرید ماهی جدید، این نکته بســیار با اهمیت بوده که ماهی را بدون آنکه با مشکل مواجهه شــود یا به عبارتی با محیط جدید سازگار شــود به آکواریوم خود انتقال دهید. این احتمال وجود دارد که ماهی خریداری شــده مدتهای زیادی در آکواریوم فروشــی بوده یا مسافت انتقال ماهی طولانی باشد و یا از شرایط آکواریوم خود اطلاع نداشته باشید که آماده انتقال ماهی جدید میباشد یا خیر! سالها پیش بسیاری از محققان به دنبال روشی بودند [...]

توضیح مرگ حیوان خانگی برای کودکان

براي كودكان توضيح مرگ از سخت ترين حقايق زندگي است. اغلب، مرگ حيوانات اولين برخورد يك كودك با اين قانون محکوم طبيعت است. چگونگي برخورد ما با اين واقعه تأثير عميق و پايداري بر درك پديده مرگ در زندگي كودكان ميگذارد. به عنوان مثال در مورد دختري 11 ساله كه هر روز به هنگام بازگشت از مدرسه با استقبال گربه اش مواجه ميشــد، بالاخره روزي رسيد كه خبري از گربه نبود. او و مادرش گربه شــان را زير تخت در [...]