نظرسنجی-1

به نظر شما کدام یک از موارد زیر در خصوص حیوانات خانگی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشند؟ (حداکثر 3 مورد را انتخاب نمایید.)