Author - تهمینه صالحی

مرجان ها و شقایق های دریایی

اگرچه اکثر مردم مرجان ها و شــقایق های دریایی را با گیاه اشــتباه می گیرند، ولی آنها در حقیقت گروهی ازحیوانات ساده و قدیمی به نام ( Cenidarial ) هســتند. عــروس های دریایی هم چنین از این گروه به حساب می آیند. این حیوانات به وسیله بدن متقارن که معمولا با چنگال های نیش دار همراه هســتند و با دهان مرکزی، مشخص می شــوند. ساختار مرجان دریایی از  صدهــا و یا هزاران نــوع از این گونه های حیوانی کوچک [...]

عوارض پوستي و منقار در طوطي ها

در این مقاله ابتدا توضیحي در مورد روش کلي معاینه پر و پوست طوطی و متعاقبا شــرح مختصري راجع به بیماری هاي مربوط به پوست و پر در طوطي سانان ارایه خواهد شد. ظاهر پرنده براي خود پرنده و صاحب آن از اهمیت بالایي برخوردار است. از لحاظ فیزیولوژي پرندگان انرژي زیادي را صرف جایگزیني و نگه داري پرها مي نمایند. از ایــن جهت تغییر ظاهري در وضعیت پرها مي تواند منعکس کننده شرایط داخلي و محیطي پرنده ها [...]

جانوران ایرانی در حال انقراض ( قسمت اول )

انســان با دخالت در چرخــه طبیعت روند انقراض بســیاری از گونه های طبیعی را تسریع  کرده است. هر کدام از ما چه سهمی در ایــن انقراض داریــم؟ و چه گونه هایی در ایــران در معرض انقراض هســتند؟ دلایــل زیادی برای انقــراض جانداران وجود دارد و ایــن به دلیل گوناگونی انواع بی شــمار جانداران اســت. ســاده ترین دلیل انقراض یک گونه از دست دادن توانایی زایش آن و یا ناتوانی در رفتن به شــرایط بهتر زیست محیطی است. از جمله دلایلی [...]

زبان رمز آلود سگ ها

سگ ها دارای زبان مخفی پرباری هســتند که به تازگی درحال اکتشاف است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که چقدر ســگ ها باور نکردنی هستند. نحوه تکان دادن دم، بو کردن یك جســم و یا بازی با اســباب بازی به حالات عاطفی او وابسته است. حالت  lateral bias ( تمایل به یك طرف ) زمانی دیده می شود که یك حیوان یا انسان یك طرف از بدن را نسبت به طرف دیگر ترجیح می دهد که خواستگاه آن، [...]

راه های طبیعی برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ

مسواک زدن دندان سگ در صورتی که با شما همکاری نکند می تواند به یك چالش تبدیل شود. هم چنین بعضی از افراد در مورد روش های پاکسازی دندان که به کمك بیهوشی انجام می گیرد، تردید دارند. با این حساب آیا راه های طبیعی و آسان دیگری برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ ها وجود دارد؟ بله گزینه های عالی، موثر و طبیعی زیادی برای تمیز و سالم نگه داشتن آنها در دسترس است.آنزیم ها : برای برخی [...]

مراقبت از گوش در سگ ها

هرچند که گوش های سگ ها نیازمند مانیتورینگ منظم برای تمام طول عمر است اما اندکی نگه داری و مراقبت عموماً برای حفظ سلامت و تمیزی آنها کفایت می کند. آناتومی گوش سگ به دلیل ســاختار پیچیده و خمیده گوش، مخفی شــدن و رشد انگل ها، باکتری ها و مخمرها در آنها آسان است و این هم چنین بدان معناست کــه هــر جســم خارجی باقی مانده در کانال گوش باید راه دشواری را برای خروج طی کند. عفونت ها معمــولاً [...]

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

چگونه سگ خود را برای آمدن نوزاد جدید آماده کنیم؟ برای پدر و مادر هیچ چیز هیجان انگیزتر از آماده شدن برای تولد کودکشان نیســت. در حالی که شما قبل از به دنیا آمدن فزرندتان مشغول برنامه ریزی برای انتخاب رنگ اتاق و سرگرم تنظیم فهرستی از لوازم مورد نیاز و چگونگی چیدمان آنها در اتاق نوزاد هستید، باید بدانید مرحله خیلی مهمی نیز هست که اصلا جای چشم پوشی ندارد؛ و آن آماده سازی سگ خانواده است.چه زمانی باید [...]

آیا سگ یا گربه شما کلسیم کافی دریافت می کند؟

رژیم های غذایی خانگی در بین بسیاری از دارندگان حیوانات خانگی محبوب است. اما زمانی که درحال تهیه منوی غذایی سگ یا گربه خود هستید، باید مطمئن شوید که او تمامی مواد غذایی مورد نیاز را به نسبت مناسب و کافی دریافت می کند. یکی از این مواد مغذی مهم کلســیم است.بدن حیوان خانگی شما به تنهایی نمی تواند نسبت مناسب کلسیم به فسفر را حفظ کند. بنابراین دانستن اینکه چرا کلسیم باید به رژیم غذایی خانگی اضافه شود [...]

چه بیماری هایی را می توانم از گربه ام بگیرم ؟

بیماری مشترک چیست ؟ درحالی که بســیاری از بیماری های عفونی گربه ســانان فقط گربه، و اکثر بیماری های عفونی انســان ها، فقط انسان را درگیر می کند، دانستن این نکته که برخی از این بیماری ها قابلیت انتقال بین انسان و گربه را دارند، حایز اهمیت است. احتمال انتقال بیماری به شــما از انسان های بیمار، بیشتر از این احتمال است که از طریق گربه به شما سرایت شــود. با این حال اقدامات احتیاطی ســاده و بهداشتی مناسب، نظیر [...]

فاکتور های موثر در بروز درماتیت در حیوانات خانگی

سگ ها و گربه ها به دلایل متعددی از جمله آلرژی ، کک ، کنه ، جرب و عفونت های باکتریایی یا قارچی می توانند دچار درماتیت و یا التهاب و بثورات پوستی گردند. آلرژی یکی از شایع ترین علل درماتیت یا راش های پوستی است. آلرژی فصلی استنشاقی، آتوپی ( Atopy )نامیده می شود و با علائمی هم چون قرمزی و خارش در نواحی پنجه ها ، صورت ، زیر بغل و کشاله ران همراه است. آلرژی غذایی [...]