Tag - انتخاب قلاده

انتخاب قلاده های مناسب برای سگ ها

قلاده وســیله ای اســت که با اشکال و مواد مختلفی ساخته شــده و دور گردن سگ بسته می شود، قلاده ها ممکن اســت برای کنترل، ُ تعیین هویت، زیبایی، مد و یا اهداف دیگر مورد استفاده قرار گیرند. اغلب تگ های شناسایی و اطلاعات پزشکی به قلاده های گردنی سگ نصب می شوند. این وسیله در کنترل کردن رفتار سگ بسیار موثر است و می تواند از آلفا شدن سگ جلوگیری به عمل آورد. معمولا بر روی قلاده ها [...]