Tag - انوتع جرب در پرندگان

عوارض پوستي و منقار در طوطي ها

در این مقاله ابتدا توضیحي در مورد روش کلي معاینه پر و پوست طوطی و متعاقبا شــرح مختصري راجع به بیماری هاي مربوط به پوست و پر در طوطي سانان ارایه خواهد شد. ظاهر پرنده براي خود پرنده و صاحب آن از اهمیت بالایي برخوردار است. از لحاظ فیزیولوژي پرندگان انرژي زیادي را صرف جایگزیني و نگه داري پرها مي نمایند. از ایــن جهت تغییر ظاهري در وضعیت پرها مي تواند منعکس کننده شرایط داخلي و محیطي پرنده ها [...]