Tag - بارناکل معمولي Lepas anserifera

با سخت پوستان صخره هاي مرجاني آشنا شویم

ســخت پوســتان گروه بزرگي از بند پایان هستند که شامل حیوانات شناخته شده اي مانند خرچنگ ، لابستر، شاه میگو ، میگو ، کریل و بارناکل هستند . 67000 گونه از سخت پوستان با اندازه هاي بسیار ریز از 0.1  میلی متر تا انداره های بزرگ 3/8 متر شناخته شده است. بسیاري از سخت پوســتان آبزیان داراي زندگي آزاد هستند ولي برخي از آنها خشــکي زي ، برخي انگل و برخي چسبنده بدون پایه هستند. دنیاي سخت پوستان مملو [...]