Tag - ترجیح پنجه در سگ ها

زبان رمز آلود سگ ها

سگ ها دارای زبان مخفی پرباری هســتند که به تازگی درحال اکتشاف است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که چقدر ســگ ها باور نکردنی هستند. نحوه تکان دادن دم، بو کردن یك جســم و یا بازی با اســباب بازی به حالات عاطفی او وابسته است. حالت  lateral bias ( تمایل به یك طرف ) زمانی دیده می شود که یك حیوان یا انسان یك طرف از بدن را نسبت به طرف دیگر ترجیح می دهد که خواستگاه آن، [...]