Tag - جانوران ایرانی در حال انقراض

جانوران ایرانی در حال انقراض ( قسمت اول )

جانوران ایرانی در حال انقراض ( قسمت اول )

انســان با دخالت در چرخــه طبیعت روند انقراض بســیاری از گونه های طبیعی را تسریع  کرده است. هر کدام از ما چه سهمی در ایــن انقراض داریــم؟ و چه گونه هایی در ایــران در معرض انقراض هســتند؟ دلایــل زیادی برای انقــراض جانداران وجود دارد و ایــن به دلیل گوناگونی انواع بی شــمار جانداران اســت. ســاده ترین دلیل انقراض یک گونه از دست دادن توانایی زایش آن و یا ناتوانی در رفتن به شــرایط بهتر زیست محیطی است. از جمله دلایلی [...]

Read more...
جانوران ایرانی در حال انقراض

جانوران ایرانی در حال انقراض ( قسمت دوم )

پلنگ ایرانی ( خطر انقراض ) : هنگامی که نام پلنگ ایران برده می شود (Leopard-Persian) منظور زیرگونه saxicolor Panthera pardus است.اعتبار این زیرگونه در ســال های اخیر تایید شــده اســت. اعضای این زیرگونه عمدتاً در ایران به سر می برند امــا در کپه داغ و ترکمنســتان ، قفقاز ، تاجیکستان ، ازبکستان ، ارمنستان ، بخشی از ترکیه ، افغانستان و شاید کردستان عراق نیز حضور دارند. البته دامنه پراکنش کامل آن را به طور دقیق نمی دانیم زیرا [...]

Read more...