Tag - حالت های مختلف گربه

رمز-گشایی-از-زبان-بدن-گربه-ها-قسمت-2

رمز گشایی از زبان بدن گربه ها (قسمت دوم)

ممکن است برای شما مشکل باشد تا باور کنیــد که گوش های گربــه دارای عضلات متعددی اســت که آنها را قادر می سازد تا به طور تقریبی حدود 180 درجه رو به جلو،عقب، بالا و پایین قابل چرخش باشــند و از ســویی دیگر این چرخش رادار مانند گوش ها، فقط به منظور اســکن و دریافت صداها نباشد! گوش و دم گربه هــا از مهم ترین بخش های دخیل در زبان بــدن آنها (Cat Body Language)می باشــد و شــما با دانستن [...]

Read more...