Tag - زبان بدن گربه

رمز-گشایی-از-زبان-بدن-گربه-ها-قسمت-2

رمز گشایی از زبان بدن گربه ها (قسمت دوم)

ممکن است برای شما مشکل باشد تا باور کنیــد که گوش های گربــه دارای عضلات متعددی اســت که آنها را قادر می سازد تا به طور تقریبی حدود 180 درجه رو به جلو،عقب، بالا و پایین قابل چرخش باشــند و از ســویی دیگر این چرخش رادار مانند گوش ها، فقط به منظور اســکن و دریافت صداها نباشد! گوش و دم گربه هــا از مهم ترین بخش های دخیل در زبان بــدن آنها (Cat Body Language)می باشــد و شــما با دانستن [...]

Read more...
رمز-گشایی-از-زبان-بدن-گربه-ها-1

رمزگشایی از زبان بدن گربه ها

حالات گوش ممکن است برای شما مشکل باشد تا باور کنید که گوش های گربه دارای عضلات متعددی است که آنها را قادر می ســازد تا به طور تقریبی حدود 180 درجه رو به جلو، عقب، بــالا و پایین قابل چرخش باشند و از سویی دیگر این چرخش رادار مانند گوش ها، فقط به منظور اسکن و دریافت صداها نباشد! گوش و دم گربه ها از مهمترین بخش های دخیل در زبان بــدن آنها (Cat Body Language)می باشد و شما [...]

Read more...