Tag - نگهداری از پرنده

نگهداری از پرندگان

طي 50 ســال گذشــته، علاقه مردم به نگهداري از انواع گونه هاي پرنــدگان بــه عنــوان حيوانات خانگي بيشــتر شــده و تقريبا به يكي از نيازهاي اصلي آنها مبدل شده اســت. با اين وجود، تملك پرندگان مســئوليت هايي را ايجاد مي‌كند. اگر پرندگان در شــرايطي سالم نگهداري شوند، پرندگان كوچكتر 10 سال زنده خواهند ماند، در حالي ‌كه بسياري از طوطي ها تولد 60 سالگي خود را نيــز خواهند ديد؛ بنابراين براي مالكان پرندگان بســيار مهم اســت كه بدانند نسبت [...]

Read more...