Tag - ژرمن

سگ ژرمن شفرد

نژاد ژرمن شفرد

اگر در میان نژاد های سگ، سگی از لحاظ زیبایی بدنی شایسته ترین باشد، به یقین ســگی نیست جز ژرمن شفرد. او سگی اســت با خطوط دنباله دار ظریف بدنی، بسیار دل فریب در حالت ایســتاده، دارای پوششــی براق، گوشهای تیز و حساس و حرکات هوشمندانه ای که در هر موقعیت زمانی و مکانی خاص از او دیده می شود و همچنین چشمانی که بیانگر عشق و محبت برای کسانیست که نسبت به او توجه می کنند و دم [...]

Read more...