Tag - harness

انتخاب بندهای مناسب برای سگ ها

بند یا لیش سگ ( Leashes ) در زبان انگلیسی مترادف های دیگری چــون Lead–Lead line دارد. وســیله ای است طناب مانند که به قلادۀ کمری و یا به صورت مستقیم به دور گردن سگ برای کنترل در زمان راه رفتن متصل می شوند. چگونه برای استفاده روزمره و یا آموزش، بهترین بند را برای سگ خود انتخاب کنیم؟ بندهای ســگ انواع گوناگونی دارد که شــما برای انتخاب بهترین گزینه، ابتــدا باید دربارۀ نوع و کارایی هر بند اطلاع داشته باشید، [...]