گربه سیامی شکوه باستانی

سیامی در میان نژادهای اصیل گربه به راحتی قابل تشخیص است. این نژاد قرن ها به دلیل شخصیت جذاب، زیبایی و ساختار فیزیکی سلطنتی و خاص خود گرامی داشته شده است. اینها گربه هایی برازنده و با ساختار بدنی کشیده همراه با پوزه ای که با ظرافت تراش خورده، گردن و پاهایی موزون و بدنی باریک هســتند. پاهای آنها به طور قابل توجهی بلندتر از دستهایشان است و پنجه هایی کوچک و بیضی شکل دارند. دم سیامیها کامال بلند، کشیده و باریک اســت و نباید اثری از پیچ خوردگی در آن دیده شود.

گربه نژاد ســیامی به اسم«هنر زندگی» توصیف می شود به دلیل ترکیبی از زیبایی بی نظیر و هوش سرشار، شخصیت اجتماعی و طبیعتی سرزنده. سیامی ها چشمهایی بادامی دارند که بخش داخلی آن به سمت بینی شــان و بخش خارجی آن به سمت گوشهای بزرگ، عریض و نوک تیز آنها می باشــد. چشــمهای فریبنده آنها به طور منحصر به فردی درخشان و آبی کبود است. آنها سرهایی گوه ای شکل با بینی باریک رومانیایی و چهره ای باهوش دارند. ســیامیها پوشش پایه کمرنگ به همراه نقاط تیره تر در صورت، نوک گوش ها، پاها، دســتها و دم دارند. پوشش آنها کوتاه، نرم و براق است که نیاز کمتری به مراقبت روزانه دارد. اغلب بچه گربه های ســیامی کامال سفید به دنیا می آیند که رنگهای تیره به تدریج با افزایش ســن ظاهر می شود. سیامی ها رنگ پوشش بالغ بدن خود را تا قبل از یک سالگی نشان نمی دهند.

گربه-سیامی

شخصیت

گربه های سیامی مهربان، دوســتانه، وفادار و جسور هســتند. ســیامی بلو پوینت به عنوان مهربان ترین و با شــخصیت ترین سیامی ها شــناخته می شود، اگرچه بسیاری از رنگ های دیگر این گربه ها نیز در داشتن این خصوصیات ممکن است جای بحث داشته باشد. سیامی ها گربه هایی باهوش، اجتماعی، با استعداد و با اعتماد به نفس باال هستند. آنها با دیگر حیوانات و مردمی که می شناسند و دوســت دارند به شدت دوستانه رفتار کرده و به راحتی ارتباط برقرار می کنند و مهربانند. آنها روابط بسیار نزدیکی با صاحب اول خود برقرار می کنند و عالقه ای به تنها رها شــدن به مدت طوالنی ندارند. بهتر است آنها اغلب به صورت جفت و یا در گروه های کوچک نگهداری شوند که در زمان عدم حضور صاحبشان بتوانند یکدیگر را مشغول کنند. برخی از سیامی ها ممکن است شخصیتی عصبی داشته باشــند و اغلب تغییرات ناگهانی را در محیط زندگیشان دوست ندارند. سیامی ها از غریبه ها دوری کرده و اغلب در کنار آنها می ترسند.

سطح فعالیت

ســیامی ها گربه هایی فعال و ورزشکار هستند. در مقابل ظاهر لطیف، آنها بدنی محکم و عضالنی دارند و می توانند کامال ســرزنده و شاداب باشند. آنها به خوبی با اسباب بازیها و مکان های اسکرچ ارتباط برقــرار کــرده و برخی از آنها نیز از مبل باال می روند. این نژاد، گزینه خوبی برای مردمی اســت که توجه و تقابل زیادی را با گربه خود انتظار دارند. ســیامی ها می توانند ساعت ها خود را با اسباب بازی ها سرگرم کنند.

صفات رفتاری

سیامی ها همیشــه گربه های پر سر و صدایی هستند کــه معموال حرف آخر را می زنند. یکی از مشــخصترین ویژگیهای جالبشــان توانایی افسانه ای آنها در سر و صدا کردن اســت. سیامی برونگراترین و پر سر و صداترین گربه خانگی است. آنها تقریبا در مورد همه چیز صحبت میکنند به خصوص غذا و توجه انسان. میو میو های بلند و طوالنی آنها شــبیه گریه بچه انسان است. ســیامی های بالغ ماده )تقریبا همه گربه های چند رنگ ماده هستند ( زمانی که به دنبال یافتن جفت هستند، صدای خاصی دارند. دیگــر صفت رفتاری این نژاد کوبیدن دمش در زمان بی حوصله بودن اســت در این شرایط ممکن است آنها نیاز به کمی توجه داشته باشند. آنها به صورت وسواسی تمیز بوده و مراقبت از آن به عنوان همراه خانگی ســاده اســت. آنها تمایل به مکان های گرم دارند و به همین دلیل به انســان هــا و حیوانات دیگر نزدیک می شــوند. این گربه نژادی از بســیاری نهایت هاست که آنها را همراهانی منحصر به فرد و حیرت انگیز می سازد.

گربه سیامی

تاریخچه

بــا این وجــود که منشــاء اصلی ســیامی دقیقا مشــخص نیست، بدون شــک گربه ای است که از تایلند که سابقا کشور ســیام نامیده می شده است نزدیک 1300 سال قبل منشاء گرفته است. سیامی ســیل پوینت در دست نوشــته ای از قرن 15 ام از اشــعار گربه که در سیام یافت شده، تایید کرده که این نژاد در آن زمان به خوبی شــناخته می شده است. سیامی سیل پوینت به عنوان گربه سلطنتی سیام شناخته می شد و تنها توسط نزدیکان شاه نگهداری می شــده است. افســانه می گوید که در قبر هر کدام از افراد خانواده سلطنتی یکی از این گربه ها قرار می گرفت و به عبور روح او به دنیای بعدی کمک می کرد. اگر گربه می توانســت از قبر فرار کند، اعتقاد بر این بود که روح فرد با موفقیت به زندگی بعدی مهاجرت کرده اســت. در حالیکه سیامی ها در تاریخ یکی از مشــهورترین گربه های خانگی بوده اند، بخشی از شهرت خود را در میان نژادهای مدرن در سال های اخیر از دست داده اند.

گربه های سیامی برونگراترین و پر سر و صداترین گربه خانگی است. آنها تقریباً در مورد همه چیز صحبت میکنند به خصوص غذا و توجه انسان

 

حساسیت های نژادی

این نژاد یکی از ســالم ترین گربه ها بوده و طول عمری با میانگین 15 ســال یا بیشــتر دارد. لوچی چشم یکی از متداول ترین مشــکالت ســیامی ها بوده است که به دلیل اصالح نژاد هوشمندانه توســط پرورش دهنده ها تا حدود زیادی محدود شده است. سیامی ها زودتر از اکثر نژادهای گربه بالغ می شوند. ماده ها حدود 6 ماهگی بالغ می شوند اگرچه اغلب پرورش دهنده ها در این سن از ماده ها برای پرورش استفاده نمی کنند.

  • دکتر محدثه میرطاووسی
  • منبع: ماهنامه نسخه حیوانات
برچسب ها
نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *